Mọi ngôn ngữ lập trình đều có những từ khóa (Keyword) sử dụng nhiều. Các keyword này có tần suất xuất hiện cao hơn so với các từ khác. Chính vì vậy hôm nay mình đã tổng hợp các hàm thông dụng dùng nhiều trong PHP dưới đây.

1. Hàm require() và include()

Hai hàm này sẽ có tác dụng gói tập tin khác vào trong file hiện tại.

Xem chi tiết tại đây.

2. Hàm isset() và empty()

Isset thường được dùng để kiểm tra button của một form đăng ký. Hàm empty kiểm tra một biến nào đó có rỗng hay không.

Xem chi tiết

3. Hàm substr()

Hàm này sẽ dùng để cắt chuỗi.

Ví dụ:

<?php
$a = "Xin chào mọi người đến với quachquynh.com";
$b = substr($a,0,10);
echo $b;
?>

Đoạn mã này sẽ cắt đoạn văn bản bắt đầu từ ký tự 0 tới 10. Xuất ra dòng chữ “Xin chào”.

4. Hàm count()

Hàm count() dùng để đếm số phần tử của mảng.

Ví dụ:

<?php
$a = array("Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat");
echo count($a);
?>

5. Hàm str_word_count()

Hàm str_word_count() dùng để đếm ký tự trong chuỗi.

Ví dụ:

<?php
$a = "Chào bạn đã ghé thăm blog của mình";
echo str_word_count($a);
?>

6. Hàm strlen()

Strlen() dùng để đếm ký tự của chuỗi, bao gồm cả khoảng trắng.

Ví dụ:

<?php
$a = "Tổng hợp các hàm hay dùng trong PHP";
echo strlen($a);
?>

7. Hàm str_split()

Cắt ký tự trong chuỗi chuyển thành mảng.

Ví dụ:

<?php
$a = "Hello";
print_r(str_split($a));
?>

8. Hàm str_replace()

Str_replace dùng để tìm kiếm và thay thế chuỗi.

Ví dụ:

<?php
$a = "Mùa xuân vừa đến";
$b = str_replace('đến', 'đi', $a);
print_r($b);
?>

9. Hàm Date()

Date() dùng để hiển thị ngày, tháng, năm trong PHP.

Ví dụ:

<?php echo date('d/m/Y');?>

10. Hàm explode và implode

Hai hàm này sẽ đối lập với nhau. Explode sử dụng để tách chuỗi thành mảng. Implode dùng để gộp mảng thành một chuỗi.

Xem chi tiết về 2 hàm này tại bài này.

11. Hàm file_get_contents()

Dùng để đọc nội dung của một tập tin thành chuỗi.

Xem chi tiết về hàm này tại đây.

12. Hàm preg_match

Được dùng để kiểm tra, so khớp và lấy kết quả của việc so sánh chuỗi dựa vào biểu thức chính quy Regular Expression.

Ngoài ra bạn cũng tìm hiểu thêm về hàm preg_match_all

13. Hàm json_encode và json_decode

Json_encode dùng để chuyển dữ liệu thành dạng json.  Json_decode sẽ dùng để chuyển dữ liệu về kiểu mảng.

Chạy đoạn mã bên dưới

$str = file_get_contents('https://quachquynh.com/');
$arrA = explode(" ", $str);
header('Content-Type: application/json');
$json = json_encode($arrA)."\n";
$data = json_decode($json);
print_r($data);

14. Hàm parse_url

Parse_url tách các tham số từ một chuỗi URL.

$str = parse_url('https://quachquynh.com/');
var_dump('<pre>');
var_dump($str);

15. Hàm strip_tags

Hàm strip_tags() sẽ loại bỏ các thẻ HTML và PHP ra khỏi chuỗi.

<?php
$text = '<p>Test String.</p>';
echo strip_tags($text);
?>

16. Hàm count()

Dùng để đếm phần tử trong một mảng

<?php
$myarray = array('One','Two','Three');
echo count($myarray);
// prints 3
?>

17. Hàm array_unique

Bạn có thể sử dụng hàm này để xóa các giá trị trùng lặp khỏi một mảng.

<?php
$input = array('a' => 'green', 'red', 'b' => 'green', 'blue', 'red');
$result = array_unique($input);
print_r($result);
?>

18. Hàm trim

Trim trong PHP dùng để loại bỏ khoảng trắng bắt đầu và kết thúc chuỗi.

<?php
echo trim( "        Hello World    ");
?>

Kết luận: Chúng ta vừa cùng điểm qua một số hàm phổ biến và thường dùng trong PHP. Khi thực hành code bạn sẽ gặp chúng rất nhiều lần. Vì vậy hiểu rõ cách sử dụng sẽ giúp bạn viết mã tốt hơn.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *