Các hàm thông dụng trong PHP

Mọi ngôn ngữ lập trình đều có những từ khóa (Keyword) sử dụng nhiều. Các keyword này có tần suất xuất hiện cao hơn so với các từ khác. Chính vì vậy hôm nay mình đã tổng hợp các hàm thông dụng dùng nhiều trong PHP dưới đây.

1. Hàm require() và include()

Hai hàm này sẽ có tác dụng gói tập tin khác vào trong file hiện tại.

Xem chi tiết tại đây.

2. Hàm isset() và empty()

Isset thường được dùng để kiểm tra button của một form đăng ký. Hàm empty kiểm tra một biến nào đó có rỗng hay không.

Xem chi tiết

3. Hàm substr()

Hàm này sẽ dùng để cắt chuỗi.

Ví dụ:

<?php
$a = "Xin chào mọi người đến với quachquynh.com";
$b = substr($a,0,10);
echo $b;
?>

Đoạn mã này sẽ cắt đoạn văn bản bắt đầu từ ký tự 0 tới 10. Xuất ra dòng chữ “Xin chào”.

4. Hàm count()

Hàm count() dùng để đếm số phần tử của mảng.

Ví dụ:

<?php
$a = array("Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat");
echo count($a);
?>

5. Hàm str_word_count()

Hàm str_word_count() dùng để đếm ký tự trong chuỗi.

Ví dụ:

<?php
$a = "Chào bạn đã ghé thăm blog của mình";
echo str_word_count($a);
?>

6. Hàm strlen()

Strlen() dùng để đếm ký tự của chuỗi, bao gồm cả khoảng trắng.

Ví dụ:

<?php
$a = "Tổng hợp các hàm hay dùng trong PHP";
echo strlen($a);
?>

7. Hàm str_split()

Cắt ký tự trong chuỗi chuyển thành mảng.

Ví dụ:

<?php
$a = "Hello";
print_r(str_split($a));
?>

8. Hàm str_replace()

Str_replace dùng để tìm kiếm và thay thế chuỗi.

Ví dụ:

<?php
$a = "Mùa xuân vừa đến";
$b = str_replace('đến', 'đi', $a);
print_r($b);
?>

9. Hàm Date()

Date() dùng để hiển thị ngày, tháng, năm trong PHP.

Ví dụ:

<?php echo date('d/m/Y');?>

10. Hàm explode và implode

Hai hàm này sẽ đối lập với nhau. Explode sử dụng để tách chuỗi thành mảng. Implode dùng để gộp mảng thành một chuỗi.

Xem chi tiết về 2 hàm này tại bài này.

11. Hàm file_get_contents()

Dùng để đọc nội dung của một tập tin thành chuỗi.

Xem chi tiết về hàm này tại đây.

12. Hàm preg_match

Được dùng để kiểm tra, so khớp và lấy kết quả của việc so sánh chuỗi dựa vào biểu thức chính quy Regular Expression.

Ngoài ra bạn cũng tìm hiểu thêm về hàm preg_match_all

13. Hàm json_encode và json_decode

Json_encode dùng để chuyển dữ liệu thành dạng json.  Json_decode sẽ dùng để chuyển dữ liệu về kiểu mảng.

Chạy đoạn mã bên dưới

$str = file_get_contents('https://quynhweb.pro/');
$arrA = explode(" ", $str);
header('Content-Type: application/json');
$json = json_encode($arrA)."n";
$data = json_decode($json);
print_r($data);

14. Hàm parse_url

Parse_url tách các tham số từ một chuỗi URL.

$str = parse_url('https://quynhweb.pro/');
var_dump('<pre>');
var_dump($str);

15. Hàm strip_tags

Hàm strip_tags() sẽ loại bỏ các thẻ HTML và PHP ra khỏi chuỗi.

<?php
$text = '<p>Test String.</p>';
echo strip_tags($text);
?>

16. Hàm count()

Dùng để đếm phần tử trong một mảng

<?php
$myarray = array('One','Two','Three');
echo count($myarray);
// prints 3
?>

17. Hàm array_unique

Bạn có thể sử dụng hàm này để xóa các giá trị trùng lặp khỏi một mảng.

<?php
$input = array('a' => 'green', 'red', 'b' => 'green', 'blue', 'red');
$result = array_unique($input);
print_r($result);
?>

18. Hàm trim

Trim trong PHP dùng để loại bỏ khoảng trắng bắt đầu và kết thúc chuỗi.

<?php
echo trim( "        Hello World    ");
?>

Kết luận: Chúng ta vừa cùng điểm qua một số hàm phổ biến và thường dùng trong PHP. Khi thực hành code bạn sẽ gặp chúng rất nhiều lần. Vì vậy hiểu rõ cách sử dụng sẽ giúp bạn viết mã tốt hơn.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…