Hàm Explode, Implode trong PHP và cách sử dụng

Khi học lập trình PHP bạn sẽ gặp rất nhiều hàm liên quan đến chuỗi và mảng. Hôm nay mình sẻ một hàm cũng thường được sử dụng khi sử dụng PHP đó là hàm explode().

Hàm Explode trong PHP

Với Explode() chúng ta sẽ dùng để tách chuỗi ra thành một mảng.

Cú pháp:

explode(separator,string,limit)

Ví dụ:

<html>
<body>

<h2>Ví dụ hàm Explode PHP</h2>
<?php $str="Xin chào con chim bé nhỏ!"; 
print_r(explode(" ",$str)); ?>
</body>
</html>

Và kết quả sau khi chạy đoạn code trên:

Hàm Explod trong PHP

Các tham số cần lưu ý:

separator: Bắt buộc phải có.

string: Bắt buộc phải có chuỗi thì hàm explode mới thực thi.

limit: Không bắt buộc.

0: Trả về mảng 1 phần tử

<0: Cũng ví dụ trên nếu bạn thêm -1 nó sẽ bớt đi một phần phần tử vừa tách chuỗi.

>0: Trả về mảng có giá trị không vượt qua tham số limit. Cũng ví dụ lúc nãy bạn thêm +2 kết quả như này

Tìm hiểu về hàm Explode trong PHP

Hàm Implode trong PHP

Ngược lại với Explode() thì Implode() sẽ gộp phần tử  mảng ($array) thành chuỗi.

Cú pháp:

implode(separator,array);

Ví dụ:

<?php 
$array = array('Cười', 'cái', 'coi!'); 
$vidu = implode(",", $array); 
echo $vidu; 
?>

Sau khi chạy bạn nhận được kết quả:

Hàm Implode trong PHP

Oke xong rồi đấy! Qua bài viết này bạn đã được biết về Explode và Implode trong PHP. Để hiểu rõ hơn thì nên chạy ví dụ nhé!

Quách Quỳnh

Xin chào bạn mình là Quách Quỳnh! Chủ nhân của blog Quachquynh.com. Tại đây bạn sẽ tìm thấy những kiến thức về Wordpress, Seo, lập trình và Marketing Online.

Hãy để lại bình luận:

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *