Hàm Explode, Implode trong PHP và cách sử dụng

Xin chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai hàm quan trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP, đó là Hàm Explode và Hàm Implode. Hai hàm này đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý chuỗi và mảng trong PHP, giúp chúng ta tách chuỗi thành mảng và ngược lại, nối các phần tử của mảng thành một chuỗi. Hãy cùng đi vào chi tiết từng hàm và cách sử dụng chúng nhé!

Hàm Explode trong PHP

Với Explode() chúng ta sẽ dùng để tách chuỗi ra thành một mảng.

Cú pháp:

explode(separator,string,limit)

Ví dụ:

<html>
<body>

<h2>Ví dụ hàm Explode PHP</h2>
<?php $str="Xin chào con chim bé nhỏ!"; 
print_r(explode(" ",$str)); ?>
</body>
</html>

Và kết quả sau khi chạy đoạn code trên:

Hàm Explod trong PHP

Các tham số cần lưu ý khi dùng explode php:

separator: Bắt buộc phải có.

string: Bắt buộc phải có chuỗi thì hàm explode mới thực thi.

limit: Không bắt buộc.

0: Trả về mảng 1 phần tử

<0: Cũng ví dụ trên nếu bạn thêm -1 nó sẽ bớt đi một phần phần tử vừa tách chuỗi.

>0: Trả về mảng có giá trị không vượt qua tham số limit. Cũng ví dụ lúc nãy bạn thêm +2 kết quả như này

Tìm hiểu về hàm Explode trong PHP

Hàm Implode trong PHP

Ngược lại với Explode() thì Implode() sẽ gộp phần tử  mảng ($array) thành chuỗi.

Cú pháp:

implode(separator,array);

Ví dụ:

<?php 
$array = array('Cười', 'cái', 'coi!'); 
$vidu = implode(",", $array); 
echo $vidu; 
?>

Sau khi chạy bạn nhận được kết quả:

Hàm Implode trong PHP

Oke xong rồi đấy! Qua bài viết này bạn đã được biết về Explode và Implode trong PHP. Để hiểu rõ hơn thì nên chạy ví dụ nhé!

So sánh giữa Hàm Explode và Hàm Implode

  • Hàm Explode: Dùng để tách chuỗi thành mảng dựa trên ký tự phân tách.
  • Hàm Implode: Dùng để nối các phần tử của mảng thành một chuỗi duy nhất.

Khi nào nên sử dụng Explode và Implode

  • Sử dụng Hàm Explode khi bạn cần tách một chuỗi thành các phần tử trong mảng dựa trên một ký tự hoặc chuỗi phân tách.
  • Sử dụng Hàm Implode khi bạn muốn nối các phần tử của mảng lại thành một chuỗi duy nhất với ký tự hoặc chuỗi phân tách.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ về Hàm Explode và Hàm Implode trong PHP và cách sử dụng chúng để tách và nối chuỗi một cách thông minh. Chúc các bạn thành công trong việc ứng dụng những kiến thức này vào công việc

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…