Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như thế nào. Mời bạn đọc nó ngay sau đây.

Str_split() là một hàm có sẵn trong PHP và được sử dụng để chuyển đổi chuỗi đã cho thành một mảng. Hàm này về cơ bản chia chuỗi đã cho thành các chuỗi có độ dài nhỏ hơn do người dùng chỉ định và lưu trữ chúng trong một mảng và trả về mảng.

Cú pháp:

str_split( $str, $lenght);

Tham số truyền vào:

 • $str: Bắt buộc. Nó là chuỗi truyền vào
 • $lenght: Không bắt buộc. Mặc định giá trị là 1, nó là độ dài của chuỗi trả về

Ví dụ:

<?php
$str = 'Hello World!';
$r = str_split($str, 2);
var_dump('<pre>');
print_r($r);
var_dump('</pre>');
?>

Kết quả:

Array
(
  [0] => He
  [1] => ll
  [2] => o 
  [3] => Wo
  [4] => rl
  [5] => d!
)

Bạn hãy thử thay đổi 2, thành 3 hoặc một số bất kỳ để xem sự thay đổi của hàm str_split như thế nào nhé.

Kết luận: Sử dụng hàm str_split() với bài tập ở trên không có gì là quá khó đúng không nào. Tuy nhiên để vận dụng đúng khi học PHP lại không dễ chút nào. Vì vậy bạn cần lưu lại để luyện tập nhuần nhuyễn hơn.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *