Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như thế nào. Mời bạn đọc nó ngay sau đây.

Str_split() là một hàm có sẵn trong PHP và được sử dụng để chuyển đổi chuỗi đã cho thành một mảng. Hàm này về cơ bản chia chuỗi đã cho thành các chuỗi có độ dài nhỏ hơn do người dùng chỉ định và lưu trữ chúng trong một mảng và trả về mảng.

Cú pháp:

str_split( $str, $lenght);

Tham số truyền vào:

 • $str: Bắt buộc. Nó là chuỗi truyền vào
 • $lenght: Không bắt buộc. Mặc định giá trị là 1, nó là độ dài của chuỗi trả về

Ví dụ:

<?php
$str = 'Hello World!';
$r = str_split($str, 2);
var_dump('<pre>');
print_r($r);
var_dump('</pre>');
?>

Kết quả:

Array
(
  [0] => He
  [1] => ll
  [2] => o 
  [3] => Wo
  [4] => rl
  [5] => d!
)

Bạn hãy thử thay đổi 2, thành 3 hoặc một số bất kỳ để xem sự thay đổi của hàm str_split như thế nào nhé.

Kết luận: Sử dụng hàm str_split() với bài tập ở trên không có gì là quá khó đúng không nào. Tuy nhiên để vận dụng đúng khi học PHP lại không dễ chút nào. Vì vậy bạn cần lưu lại để luyện tập nhuần nhuyễn hơn.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…

Pagination-PHP-MySQL-1

Tạo phân trang trong PHP và Mysql

Để hiểu hơn về ngôn ngữ PHP bạn sẽ phải thực hành nhiều bài tập với nó. Phân trang trong PHP là một phần kiến thức dành…