Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành viên. Trong bài viết trước mình đã đề cập tới việc tạo form đăng ký user khá đơn giản vì thề nếu chưa biết bạn có thể tham khảo thêm.

Bài viết này sẽ xây dựng chức năng thêm sửa xóa có thể áp dụng cho cả sản phẩm trong PHP.

Xây dựng chức năng sửa xoá thành viên như thế nào?

Bước 1: Khởi tạo file tên là view_user.php để show thành viên trong Database (Cơ sở dữ liệu ra trình duyệt)

<table border="1">
<tr>
<td>ID</td>
<td>Username</td>
<td>Email</td>
<td>Phone</td>
</tr>
<?php
require 'connect.php';
$query=mysqli_query($conn,"select * from `member`");
while($row=mysqli_fetch_array($query)){
?>
<tr>
<td><?php echo $row['id']; ?></td>
<td><?php echo $row['username']; ?></td>
<td><?php echo $row['email']; ?></td>
<td><?php echo $row['phone']; ?></td>
<td><a href="edit_user.php?id=<?php%20echo%20$row['id'];%20?>">Edit</a></td>
<td><a href="delete_user.php?id=<?php%20echo%20$row['id'];%20?>">Delete</a></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>

Bước 2: Tiếp theo bạn tạo file tên là edit_user.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Editing MySQL Data</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css"/>
</head>
<body>
<?php
// Kết nối Database
include 'connect.php';
$id=$_GET['id'];
$query=mysqli_query($conn,"select * from `member` where id='$id'");
$row=mysqli_fetch_assoc($query);
?>
<form method="POST" class="form">
<h2>Sửa thành viên</h2>
<label>Username: <input type="text" value="<?php echo $row['username']; ?>" name="username"></label><br/>
<label>Email: <input type="text" value="<?php echo $row['email']; ?>" name="email"></label><br/>
<label>Phone: <input type="text" value="<?php echo $row['phone']; ?>" name="phone"></label><br/>
<input type="submit" value="Update" name="update_user">
<?php
<?php
if (isset($_POST['update_user'])){
$id=$_GET['id'];
$username=$_POST['username'];
$email=$_POST['email'];
$phone=$_POST['phone'];

// Create connection
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "data");
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "UPDATE `member` SET username='$username', email='$email', phone='$phone' WHERE id='$id'";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Record updated successfully";
} else {
echo "Error updating record: " . $conn->error;
}

$conn->close();
}
?>
?>
</form>
</body>
</html>

Đầu tiên bạn cần dùng $_GET để xác định id được request.

Bước 3: Tạo file tên là delete_user.php

<?php
include_once('connect.php');
if(isset($_REQUEST['id']) and $_REQUEST['id']!=""){
$id=$_GET['id'];
$sql = "DELETE FROM member WHERE id='$id'";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Xoá thành công!";
} else {
echo "Error updating record: " . $conn->error;
}

$conn->close();
}
?>

Bước 4: Tạo file connect.php để kết nối tới cơ sở dữ liệu

<?php
$conn = mysqli_connect("localhost","root","","data");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
{
echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}
?>

Cuối cùng bạn thử tạo thành viên mới (Đọc bài viết: Hướng dẫn tạo Form đăng ký bằng PHP và MySQL) sau đó thử chức năng edit, delete xem kết quả nhé!

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…