Hàm file_get_contents trong PHP

File_get_contents là một trong những hàm thường gặp khi làm việc với ngôn ngữ PHP. Để hiểu và sử dụng thành thạo bạn hãy xem các ví dụ cụ thể sau.

Định nghĩa

Hàm file_get_contents() được sử dụng để đọc nội dung của file thành một chuỗi.

Cú pháp:

file_get_contents(path, include_path, context, start, max_length)

  • path: Cần thiết. Chỉ định đường dẫn đến tệp để đọc
  • include_path: Không bắt buộc. Đặt tham số này thành ‘1’ nếu bạn cũng muốn tìm kiếm tệp trong include_path (trong php.ini)
  • context: Không bắt buộc. Chỉ định ngữ cảnh của xử lý tệp. Ngữ cảnh là một tập hợp các tùy chọn có thể sửa đổi hành vi của một luồng. Có thể được bỏ qua bằng cách sử dụng NULL.
  • start: Không bắt buộc. Chỉ định vị trí trong tệp để bắt đầu đọc. Giá trị âm tính từ cuối tệp
  • max_length: Không bắt buộc. Chỉ định độ dài tối đa của dữ liệu được đọc. Mặc định được đọc thành EOF

Để hiểu rõ hơn hãy đi vào ví dụ sau:

<?php

$a = "https://quynhweb.pro/";

echo file_get_contents($a);

?>

Khi chạy file php đó bạn sẽ lấy được nội dung của toàn bộ website.

Bây giờ mình sẽ xuất ra chuỗi đó thành mảng để đọc thông tin dễ dàng hơn.

<?php

$a = "https://quynhweb.pro/";

$str = file_get_contents($a);

var_dump(explode(" ",$str));

?>

explode

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…