File_get_contents là một trong những hàm thường gặp khi làm việc với ngôn ngữ PHP. Để hiểu và sử dụng thành thạo bạn hãy xem các ví dụ cụ thể sau.

Định nghĩa

Hàm file_get_contents() được sử dụng để đọc nội dung của file thành một chuỗi.

Cú pháp:

file_get_contents(path, include_path, context, start, max_length)

  • path: Cần thiết. Chỉ định đường dẫn đến tệp để đọc
  • include_path: Không bắt buộc. Đặt tham số này thành ‘1’ nếu bạn cũng muốn tìm kiếm tệp trong include_path (trong php.ini)
  • context: Không bắt buộc. Chỉ định ngữ cảnh của xử lý tệp. Ngữ cảnh là một tập hợp các tùy chọn có thể sửa đổi hành vi của một luồng. Có thể được bỏ qua bằng cách sử dụng NULL.
  • start: Không bắt buộc. Chỉ định vị trí trong tệp để bắt đầu đọc. Giá trị âm tính từ cuối tệp
  • max_length: Không bắt buộc. Chỉ định độ dài tối đa của dữ liệu được đọc. Mặc định được đọc thành EOF

Để hiểu rõ hơn hãy đi vào ví dụ sau:

<?php

$a = "https://quachquynh.com/";

echo file_get_contents($a);

?>

Khi chạy file php đó bạn sẽ lấy được nội dung của toàn bộ website.

Bây giờ mình sẽ xuất ra chuỗi đó thành mảng để đọc thông tin dễ dàng hơn.

<?php

$a = "https://quachquynh.com/";

$str = file_get_contents($a);

var_dump(explode(" ",$str));

?>

explode

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *