Tìm hiểu về $_FILES trong PHP

$_FILE là một biến siêu toàn cục thường được sử dụng trong ngôn ngữ PHP. Khi làm việc với file được tải lên thì $_FILE sẽ được dùng để sử lý các giá trị. Hãy cùng hiểu rõ hơn về $_FILES trong PHP qua bài viết sau đây.

Hãy đọc bài viết upload ảnh trong PHP bạn sẽ thấy đoạn code xử lý hình ảnh như sau:

$name = $_FILES['image']['name'];
$size = $_FILES['image']['size'];
$tmp = $_FILES['image']['tmp_name'];
$type = $_FILES['image']['type'];
$error = $_FILES['image']['error'];

Tại

 • $name: sẽ lấy tên của bức ảnh đó
 • $size: sẽ lấy kích thước ảnh
 • $tmp: là file tạm trên máy tính
 • $type: là định dạng ảnh jpg, png
 • $error: là thông báo lỗi

Hãy thực hiện bài tập sau:

<form method="POST" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" enctype="multipart/form-data"> 
<input type="file" name="image"> 
<button type="submit" name="upload">POST</button>
</form>

Tiếp theo là đoạn code bằng PHP để xử lý:

<?php 

    if(isset($_POST['btn-submit'])) {
      $name = $_FILES['image']['name']; 
      $size = $_FILES['image']['size']; 
      $tmp = $_FILES['image']['tmp_name'];
      $type = $_FILES['image']['type'];
      $error = $_FILES['image']['error'];

      echo $name.'<br/>';
      echo $size.'<br/>';
      echo $tmp.'<br/>';
      echo $type.'<br/>';
      echo $error.'<br/>';
    }

Sau khi thực hiện upload bức ảnh lên sẽ được các thông tin:

anh

Để tải ảnh vào thư mục bạn dùng tới hàm move_uploaded_file()

if(empty($errors)==true){
 move_uploaded_file($tmp,"photos/".$name);
}

Đoạn mã này sẽ lấy dữ liệu từ file tạm đưa vào trong thư mục là photos, và với $name là tên của bức ảnh đó.

Như vậy với bài viết này bạn đã biết được cách sử dụng $_FILES trong PHP rồi đấy. Bạn hãy thực hành upload ảnh vào cơ sở dữ liệu Database với $_FILES nhé.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…