Khi thực hiện upload hình ảnh trong PHP bạn sẽ được làm quen với hàm move_uploaded_file. Đây là một hàm quan trọng không thể thiếu. Hãy cùng tìm hiểu về move_uploaded_file trong PHP qua bài viết này.

Cú pháp:

move_uploaded_file($file_tmp, $destination);

Giải thích:

  • $file_tmp: File tạm được tải lên
  • $destination: thư mục file sẽ được chuyển đến

Bước 1: Trước tiên bạn sẽ cần chuẩn bị một tập tin tên là upload.php:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Upload file trong PHP/title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="content">
<form method="POST" action="upload.php" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file">
<button type="submit" name="upload">POST</button>
<?php require "xuly.php"?>
</form>
</div>
</body>
</html>

Trong đó:

  • enctype='multipart/form-data là đây là một loại mã hóa mà các tập tin và dữ liệu được gửi qua POST.

Bước 2: Tiếp theo bạn sẽ tạo ra một file là xuly.php

<?php
// Kiểm tra
if(isset($_FILES['file'])){
$errors= array();
$file_name = $_FILES['file']['name'];
$file_size =$_FILES['file']['size'];
$file_tmp =$_FILES['file']['tmp_name'];
$file_type=$_FILES['file']['type'];

if($file_size > 2097152){
$errors[]='Tập tin cho phép 2 MB';
}
// Up file vào thư mục
if(empty($errors)==true){
move_uploaded_file($file_tmp,"photo/".$file_name);
echo "<br>";
echo "Success";
}else{
print_r($errors);
}
}
?>

Giải thích:

  • Đầu tiêu trong file xuly.php sẽ dùng hàm isset để kiểm tra người dùng đã nhập dữ liệu vào chưa
  • Nếu các điều kiện kiểm tra đúng sẽ dùng move_uploaded_file đưa dữ liệu vào thư mục là photo. Phía sau $file_name chính là tên của tập tin đó.

Bước 3: Tạo một thư mục photo nằm trong htdocs ngang hàng với 2 tập tin trên

Kết quả sau khi tiến hành upload

upload-file-php-1

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *