Hàm move_uploaded_file trong php

Khi thực hiện upload hình ảnh trong PHP bạn sẽ được làm quen với hàm move_uploaded_file. Đây là một hàm quan trọng không thể thiếu. Hãy cùng tìm hiểu về move_uploaded_file trong PHP qua bài viết này.

Cú pháp:

move_uploaded_file($file_tmp, $destination);

Giải thích:

  • $file_tmp: File tạm được tải lên
  • $destination: thư mục file sẽ được chuyển đến

Bước 1: Trước tiên bạn sẽ cần chuẩn bị một tập tin tên là upload.php:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Upload file trong PHP/title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="content">
<form method="POST" action="upload.php" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file">
<button type="submit" name="upload">POST</button>
<?php require "xuly.php"?>
</form>
</div>
</body>
</html>

Trong đó:

  • enctype='multipart/form-data là đây là một loại mã hóa mà các tập tin và dữ liệu được gửi qua POST.

Bước 2: Tiếp theo bạn sẽ tạo ra một file là xuly.php

<?php
// Kiểm tra
if(isset($_FILES['file'])){
$errors= array();
$file_name = $_FILES['file']['name'];
$file_size =$_FILES['file']['size'];
$file_tmp =$_FILES['file']['tmp_name'];
$file_type=$_FILES['file']['type'];

if($file_size > 2097152){
$errors[]='Tập tin cho phép 2 MB';
}
// Up file vào thư mục
if(empty($errors)==true){
move_uploaded_file($file_tmp,"photo/".$file_name);
echo "<br>";
echo "Success";
}else{
print_r($errors);
}
}
?>

Giải thích:

  • Đầu tiêu trong file xuly.php sẽ dùng hàm isset để kiểm tra người dùng đã nhập dữ liệu vào chưa
  • Nếu các điều kiện kiểm tra đúng sẽ dùng move_uploaded_file đưa dữ liệu vào thư mục là photo. Phía sau $file_name chính là tên của tập tin đó.

Bước 3: Tạo một thư mục photo nằm trong htdocs ngang hàng với 2 tập tin trên

Kết quả sau khi tiến hành upload

upload-file-php-1

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…