Với mọi trang web chức năng thêm bài viết vào cơ sở dữ liệu là điều bắt buộc phải làm. Nếu bạn đang xây dựng một website bằng PHP thì nên tham khảo bài viết này sẽ giúp bạn tạo trang cập nhật nội dung mới bằng PHP.

Xây dựng trang thêm bài viết mới cho admin trong phần quản trị

Bước 1: Bạn sẽ tạo bảng posts với lênh MySQL (Bảng này sẽ nằm trong Database là data, xem thêm bài viết này nếu chưa biết tạo database)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `posts` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`title` varchar(100) COLLATE utf8_general_ci DEFAULT NULL,
`content` varchar(500) COLLATE utf8_general_ci DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci AUTO_INCREMENT=1 ;

Bước 2: Tạo một file add.php trong htdocs

<form action="xuly.php" method="post">
<h3>Thêm bài viết mới</h3>
Tiêu đề bài viết : <input type="text" id="title" name="title"><br/><br/>
Nội dung : <textarea name="content" id="content"></textarea><br/><br/>
<input type="submit" name="btn_submit" value="Thêm bài viết">
</form>

Bước 3: Tạo file xuly.php

</pre>
<?php
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'data') or die ('Lỗi kết nối');
mysqli_set_charset($conn, "utf8");

if (isset($_POST["btn_submit"])) {
$title = $_POST["title"];
$content = $_POST["content"];
$sql = "INSERT INTO posts( title, content ) VALUES ( '$title', '$content' )";
if (mysqli_query($conn, $sql)){
echo "Bài viết đã thêm thành công";
echo "Tiêu đề: ".$_POST['title']."<br/>";
echo "Nội dung: " .$_POST['content']."<br/>";
}
else {
echo '<script language="javascript">alert("Có lỗi trong quá trình xử lý"); window.location="add.php";</script>';
}
}

?>
<pre>

Ok sau khi khởi tạo đầy đủ các file bạn sẽ tiến hành chạy xem kết quả như thế nào nhé!