Hướng dẫn xây dựng trang web bằng PHP và Bootstrap

Tiếp tục series học lập trình ngôn ngữ PHP bài viết hôm Quỳnh chia sẻ cùng bạn cách xây dựng trang web PHP & MySQL dạng tin tức kết hợp với Bootstrap.

Với những bước hướng dẫn đơn giản hi vọng ngay sau khi đọc bạn có thể biết cách tạo giao diện web bằng PHP. Nhưng trước khi làm được bạn phải có nền tảng về HTML, CSS và biết cách sử dụng các trình soạn thảo như Notepad++, Subline text…

Hướng dẫn tạo giao diện web bằng PHP, MySQL kết hợp Bootstrap

Sau đây là các bước hướng dẫn viết web bằng php bạn nên làm theo thứ tự hướng dẫn ở trong bài nhé!

I/ Xây dựng bố cục giao diện Front end

Bước 1: Xây dựng cây thư mục

Trong thư mục htdocs (C:\xampp\htdocs\) bạn sẽ tạo một thư mục tên là project1 để chứa toàn bộ file bên dưới

Tạo trang web bằng PHP

Qua hình trên bạn sẽ thấy công việc tiếp theo là sẽ tạo ra các tập tin bao gồm:

index.php : Hiển thị trang chủ PHP

header.php : Hiển thị phần đầu trang web

main.php :  Chứa danh sách bài viết và phần sidebar

article.php: hiển thị nội dung bài viết

url_seo.php: Tạo đường dẫn thân thiện

footer.php : Hiển thị nội dung chân trang

connect.php : Kết nối tới CSDL Database

Bước 2: Viết code cho từng page

– Code index.php:

<?php include "header.php";?>
<?php include "main.php";?>
<?php include "footer.php";?>

Trong index nó sẽ gọi 3 tập tên ra đó là header.php, main.phpfooter.php

– Code header.php

<html>
<head>
<title>Dự án 1</title>
<link rel="stylesheet" href="includes/css/style.css" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-preserve="%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fmaxcdn.bootstrapcdn.com%2Fbootstrap%2F3.4.1%2Fjs%2Fbootstrap.min.js%22%3E%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="&lt;script&gt;" title="&lt;script&gt;" />
</head>
 
<div class="container">
 
<div class="jumbotron">
<img src="http://localhost/quachquynhweb/include/images/photo/logo.png"/>
</div>
 
 <!-- /. Jumbotron -->
 
<div class="navbar navbar-inverse">
   
<div class="container-fluid">
     
<ul class="navbar-header">
       
<li><a href="/">Trang Chủ</a></li>
 
       
<li><a href="/">Wordpress</a></li>
 
       
<li><a href="/">HTML</a></li>
 
       
<li><a href="/">CSS</a></li>
 
       
<li><a href="/">JavaScript</a></li>
 
    </ul>
 
  </div>
 
</div>

– Code main.php

dạng Grid posts

<div class="row">
<?php
include_once('connect.php');
 
include_once('url_seo.php');
$query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM posts");
 
if(mysqli_num_rows($query) == 0){
echo "No articles found";
}
else{
while($row = mysqli_fetch_assoc($query)){
echo "
<div class='col-sm-4'>
";
echo "<img src='admin/photo/$row[image]' width='100%'/>";
echo "
<h2><a href={$row['url']}.html>{$row['title']}</a></h2>
 
";
$readmore = '<a href="article.php?id='.$row['id'].'">
Đọc thêm...</a>';
echo "
 
".substr($row['content'], 0 , 150).$readmore."
 
";
echo "</div>
 
";
}
}
 
?>
</div>

– Code article.php

– Tiếp theo tạo 1 file là article.php để hiện nội dung bài viết khi nhấp chuột vào

<?php require_once 'header.php'?>
<?php include 'connect.php';?>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
<div class="content-single">
<?php
if(isset($_REQUEST['id']) and $_REQUEST['id']!=""){
//$url=$_GET['url'];
$id = $_GET['id'];
$sql = "SELECT * FROM posts WHERE id = '$id' ";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {?>
<div class="title">
<?php echo $row['title'];?>
</div>
<div class="content">
<?php echo $row['content'];?>
</div>
<?php }}?>
</div>
</div>

<div class="col-sm-4">
<?php require_once 'sidebar.php'?>
</div>

</div>

<!-- /.Row-->
</div>

<!-- /.Container-->
<?php require_once 'footer.php'?>

– Code file url_seo.php

<?php
$query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM posts WHERE url = '' ");

while($row = mysqli_fetch_assoc($query)){

$new_url = $vl_url_string = friendly_seo_string($row['title']);
$counter = 1;
$intial_url = $new_url;

while(mysqli_num_rows(mysqli_query(
$link, "SELECT * FROM posts WHERE url = '$new_url' "))){

$counter++;
$new_url = "{$intial_url}-{$counter}";
}

mysqli_query($conn, "UPDATE posts SET url = '{$new_url}' WHERE id = '{$row['id']}' "); }

function friendly_seo_string($vp_string){
$vp_string = trim($vp_string);
$vp_string = html_entity_decode($vp_string);
$vp_string = strip_tags($vp_string);
$vp_string = strtolower($vp_string);
$vp_string = preg_replace('~[^ a-z0-9_.]~', ' ', $vp_string);
$vp_string = preg_replace('~ ~', '-', $vp_string);
$vp_string = preg_replace('~-+~', '-', $vp_string);
return $vp_string;
}

?>

– Code sidebar.php

<?php require_once 'header.php'?>
 
<div class="container">
 
<div class="row">
 
<div class="col-sm-8">
<?php
include 'connect.php';
if(isset($_REQUEST['url']) and $_REQUEST['url']!=""){
$url=$_GET['url'];
$sql = "SELECT * FROM posts WHERE url = '$url' ";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
echo "<img src='admin/photo/$row[image]' width='100%'/>";
echo "
<h2>".$row['title']."</h2>
 
";
echo "
 
".$row['content']."
 
";
}
}
?>
</div>
 
 
<div class="col-sm-4">
<?php require_once 'sidebar.php'?>
</div>
 
</div>
 
<!-- /.Row-->
</div>
 
<!-- /.Container-->
<?php require_once 'footer.php'?>

– File .htaccess

để tạo đường dẫn thân thiện với SEO

RewriteEngine on

RewriteRule ^(.*).html$ ./article.php?url=$1

– Code footer.php

<div class="jumbotron">
   
<div class="appeal">      
    </div>
 
 
<h2>Copyright @ 2020 Design by Quách Quỳnh</h2>
 
</div>
 
</div>
 
<!--/. Container-->
</div>
 
</div>
 
</body>
</html>

– Code file connect.php

<?php 
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "data"); 
mysqli_set_charset($conn, 'UTF8'); 
?>

– Code file style.css

(Nằm trong thư mục include/css)

* {
margin: 0;
padding: 0;
}
body {
font-family: Arial;
}
.jumbotron {
margin: 0!important;
}
.header {
width: 100%;
height: 50px;
background-color:#23384e;
position: relative;
margin-bottom: 10px;
box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,0.6);
padding-top: 10px;
}
.header img {
float: left;
position: absolute;
left: 0;
margin-left: 5px;
}
.header input {
background: #fff;
border: 0 none;
color: #807E7E;
height: 38px;
line-height: 26px;
font-size: 14px;
margin: 0 0 0 12px;
outline: medium none;
padding: 6px 14px;
width: 500px;
border-radius: 2px;
box-shadow: 0 0 1px rgba(0,0,0,0.6);
font-family: inherit;
float: right;
margin-right: 5px;
}
.navbar-header {
width: 100%;
height: 30px;
padding: 10px 0;
}
.navbar-header li {
display: inline-block;
float: left;
margin-right: 20px;
padding: 5px;
}
.navbar-header li a {
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}
.main {
width: 100%;
}
.col-sm-8 {padding: 0!important; }
div.baiviet{
 
}
.baiviet {
overflow: auto;
box-shadow: 0 0 5px #000;
padding: 10px;
border: 1px solid green;
}
.baiviet a {
text-decoration: none;
}
.baiviet img{
width: 50%;
height: 200px;
float: left;
margin: 0 20px 20px 0;
}
.baiviet h1 {
display: inline;
line-height: 32px;
font-size: 25px;
}
.baiviet p {
line-height: 32px;
font-size: 16px;
margin-bottom: 20px;
}
.col-sm-4 {
margin: 0!important;
}
.col-sm-4 img {height:182px}
 
.baivietmoi {
}
.baivietmoi img {
float: left;
margin: 0 10px 10px 0;
width: 100px;
height: 90px;
clear: both;
box-shadow: 0 0 5px #000;
}
.baivietmoi h1 {
font-size: 18px;
}
.register {
width:100%;
}
.register input {
width: 100%;
margin-bottom: 10px;
height: 20px;
padding: 15px;
}
.chapters{
width: 100%;
}
.jumbotron {
position: relative;
}
.jumbotron .appeal {
font-size: 17px;
background: #1ebba3;
color: #fff;
width: 100%;
}
.jumbotron h2 {
position: absolute;
top: 100px;
}
.posts {
clear: both;
}

Ok như vậy là đã xong phần Front-end rồi!

II/ Xây dựng phần backend để thêm dữ liệu là bài viết

Bước 1: Trước tiên bạn sẽ tạo thư mục admin như trong hình để làm trang admin bằng php

Bước 2: Tạo trang thêm bài viết trong PHP (Nhấp vào liên kết để đọc)

Tạo trang web bằng PHP

Bước 3: Truy cập vào liên kết localhost/project1/admin/posts_add.php để thêm bài viết

Cuối cùng load lại địa chỉ localhost/project1/ để xem thành quả nhé!

xay-dung-website-bang-php

 

Lời kết: Trên đây là bài viết hướng dẫn tạo website tin tức bằng PHP và Bootstrap. Hi vọng qua bài viết này sau khi đọc xong bạn có thể tự tạo cho mình website với PHP.

Ngoài ra cũng đừng quên đọc thêm các bài viết hướng dẫn học lập trình php cơ bản tới nâng cao tại Quach Quynh blog nhé!

Chuyên mục:

Hãy để lại bình luận:

Mình rất vui khi bạn đã để lại một bình luận. Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *