Hướng dẫn xây dựng trang web bằng PHP và Bootstrap

Tiếp tục series học lập trình ngôn ngữ PHP bài viết hôm Quỳnh chia sẻ cùng bạn cách xây dựng trang web PHP & MySQL dạng tin tức kết hợp với Bootstrap.

Với những bước hướng dẫn đơn giản hi vọng ngay sau khi đọc bạn có thể biết cách thiết kế giao diện web bằng PHP và MySQL. Nhưng trước khi làm được bạn phải có nền tảng về HTML, CSS và biết cách sử dụng các trình soạn thảo như Notepad++, Subline text…

Hướng dẫn tạo giao diện web bằng PHP, MySQL kết hợp Bootstrap

Sau đây là các bước hướng dẫn viết web bằng php bạn nên làm theo thứ tự hướng dẫn ở trong bài nhé!

I/ Xây dựng bố cục giao diện Front end

Bước 1: Xây dựng cây thư mục

Trong thư mục htdocs (C:xampphtdocs) bạn sẽ tạo một thư mục tên là project1 để chứa toàn bộ file bên dưới

Tạo trang web bằng PHP

Qua hình trên bạn sẽ thấy công việc tiếp theo là sẽ tạo ra các tập tin bao gồm:

index.php : Hiển thị trang chủ PHP

header.php : Hiển thị phần đầu trang web

main.php :  Chứa danh sách bài viết và phần sidebar

article.php: hiển thị nội dung bài viết

url_seo.php: Tạo đường dẫn thân thiện

footer.php : Hiển thị nội dung chân trang

connect.php : Kết nối tới CSDL Database

Bước 2: Viết code cho từng page

Code index.php:

<?php include "header.php";?>
<?php include "main.php";?>
<?php include "footer.php";?>

Trong index nó sẽ gọi 3 tập tên ra đó là header.php, main.phpfooter.php

Code header.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title> 
  Tiêu đề
</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="./includes/style.css">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
 <style>
 
 </style>
</head>
<body>
<div class="container-fluid">
  <div class="header">
  <nav class="navbar navbar-inverse">
    <div class="navbar-header">
     <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav">
     <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
     <li><a href="#">Page 1</a></li>
     <li><a href="#">Page 2</a></li>
     <li><a href="#">Page 3</a></li>
    </ul>
  </nav>
   </div><!-- Close Header -->

Code main.php

<div class="row">
  <div class="col col-sm-9">
    <div class="main-content">
      <?php
      include_once('connect.php');
      //include_once('articles_seo_friendly.php');
      include_once('seo_friendly.php');
      $query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM posts");
       
      if(mysqli_num_rows($query) == 0){
        echo "No articles found";
      }
      else{
      while($row = mysqli_fetch_assoc($query)){
      echo "<div class='item-post'>";
      echo "<img src='./posts/photo/$row[image]' width='100%'/>";
      echo "<a href=./post/{$row['url']}.html>{$row['title']}</a><br>";
      $readmore = '<a href="./post/'.$row['url'].'">
      Đọc thêm...</a>';
      echo "
       
      ".substr($row['content'], 0 , 150).$readmore."
       
      ";
      echo "</div>
       
      ";
      }
      }
       
      ?>

    </div>
  </div><!-- Close Col -->

  <div class="col col-sm-3">
    <?php include 'sidebar.php';?>
  </div>

</div>

Code single.php

– Tiếp theo tạo 1 file là single.php để hiện nội dung bài viết chi tiết khi nhấp chuột và

<title><?php
     echo $row['title'];
    ?></title>
<?php
include 'header.php';
include_once('connect.php');

$query = mysqli_query($conn, "SELECT * 
               FROM posts 
               WHERE url = '{$_GET['url']}' ");

if(mysqli_num_rows($query) == 0){
  header('Location: main.php');
  die();
  }
else{
  $row = mysqli_fetch_assoc($query);
}
    
?>

<div class="row">
  <div class="col col-sm-9">
    <div class="main-content">
    <h1><?php echo $row['title']; ?></h1>
    <?php echo $row['content']; ?>
    </div>
  </div>
  <div class="col col-sm-3">
    <?php include 'sidebar.php';?>
  </div>
</div>
<?php include 'footer.php';?>

Code file seo_friendly.php

<?php
require 'connect.php';
$query = mysqli_query($conn, "SELECT * 
               FROM posts WHERE url = '' ");

while($row = mysqli_fetch_assoc($query)){
  
  $new_friendly_url = $vl_url_string = friendly_seo_string($row['title']);
  
  $counter = 1;
  $intial_friendly_url = $new_friendly_url;
  
  while(mysqli_num_rows(mysqli_query($conn, "SELECT * 
                        FROM posts 
                        WHERE url = '$new_friendly_url' "))){
                          
    $counter++; 
    
    $new_friendly_url = "{$intial_friendly_url}-{$counter}";
    }
  
  mysqli_query($conn, "UPDATE posts
             SET url = '{$new_friendly_url}' 
             WHERE id = '{$row['id']}' ");
  
  }

function friendly_seo_string($vp_string){
  
  $vp_string = trim($vp_string);
  
  $vp_string = html_entity_decode($vp_string);
  
  $vp_string = strip_tags($vp_string);
  
  $vp_string = strtolower($vp_string);
  
  $vp_string = preg_replace('~[^ a-z0-9_.]~', ' ', $vp_string);
  
  $vp_string = preg_replace('~ ~', '-', $vp_string);
  
  $vp_string = preg_replace('~-+~', '-', $vp_string);
    
  return $vp_string;
  }

?>

– Code sidebar.php

<?php require_once 'header.php'?>
 
<div class="container">
 
<div class="row">
 
<div class="col-sm-8">
<?php
include 'connect.php';
if(isset($_REQUEST['url']) and $_REQUEST['url']!=""){
$url=$_GET['url'];
$sql = "SELECT * FROM posts WHERE url = '$url' ";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
echo "<img src='admin/photo/$row[image]' width='100%'/>";
echo "
<h2>".$row['title']."</h2>
 
";
echo "
 
".$row['content']."
 
";
}
}
?>
</div>
 
 
<div class="col-sm-4">
<?php require_once 'sidebar.php'?>
</div>
 
</div>
 
<!-- /.Row-->
</div>
 
<!-- /.Container-->
<?php require_once 'footer.php'?>

File .htaccess

để tạo đường dẫn thân thiện với SEO

RewriteEngine on
RewriteRule ^post/(.*).html$ ./single.php?url=$1

Code footer.php

<div class="jumbotron">
   
<div class="appeal">      
    </div>
 

<h2>Copyright @ 2020 Design by Quách Quỳnh</h2>
 
</div>
 
</div>
 
<!--/. Container-->
</div>
 
</div>
 
</body>
</html>

Code file connect.php

<?php $conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "data"); mysqli_set_charset($conn, 'UTF8'); ?>

Code file style.css

(Nằm trong thư mục include/css)

* { margin: 0; padding: 0; } body { font-family: Arial; } .jumbotron { margin: 0!important; } .header { width: 100%; height: 50px; background-color:#23384e; position: relative; margin-bottom: 10px; box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,0.6); padding-top: 10px; } .header img { float: left; position: absolute; left: 0; margin-left: 5px; } .header input { background: #fff; border: 0 none; color: #807E7E; height: 38px; line-height: 26px; font-size: 14px; margin: 0 0 0 12px; outline: medium none; padding: 6px 14px; width: 500px; border-radius: 2px; box-shadow: 0 0 1px rgba(0,0,0,0.6); font-family: inherit; float: right; margin-right: 5px; } .navbar-header { width: 100%; height: 30px; padding: 10px 0; } .navbar-header li { display: inline-block; float: left; margin-right: 20px; padding: 5px; } .navbar-header li a { color: #ffffff; text-decoration: none; } .main { width: 100%; } .col-sm-8 {padding: 0!important; } div.baiviet{ } .baiviet { overflow: auto; box-shadow: 0 0 5px #000; padding: 10px; border: 1px solid green; } .baiviet a { text-decoration: none; } .baiviet img{ width: 50%; height: 200px; float: left; margin: 0 20px 20px 0; } .baiviet h1 { display: inline; line-height: 32px; font-size: 25px; } .baiviet p { line-height: 32px; font-size: 16px; margin-bottom: 20px; } .col-sm-4 { margin: 0!important; } .col-sm-4 img {height:182px} .baivietmoi { } .baivietmoi img { float: left; margin: 0 10px 10px 0; width: 100px; height: 90px; clear: both; box-shadow: 0 0 5px #000; } .baivietmoi h1 { font-size: 18px; } .register { width:100%; } .register input { width: 100%; margin-bottom: 10px; height: 20px; padding: 15px; } .chapters{ width: 100%; } .jumbotron { position: relative; } .jumbotron .appeal { font-size: 17px; background: #1ebba3; color: #fff; width: 100%; } .jumbotron h2 { position: absolute; top: 100px; } .posts { clear: both; }

Ok như vậy là đã xong phần Front-end rồi!

II/ Xây dựng phần backend để thêm dữ liệu là bài viết

Bước 1: Trước tiên bạn sẽ tạo thư mục admin như trong hình để làm trang admin bằng php

Bước 2: Tạo trang thêm bài viết trong PHP (Nhấp vào liên kết để đọc)

Tạo trang web bằng PHP

Bước 3: Truy cập vào liên kết localhost/project1/admin/posts_add.php để thêm bài viết

Cuối cùng load lại địa chỉ localhost/project1/ để xem thành quả nhé!

xay-dung-website-bang-php

 

Lời kết: Trên đây là bài viết hướng dẫn tạo website tin tức bằng PHP và Bootstrap. Hi vọng qua bài viết này sau khi đọc xong bạn có thể tự tạo cho mình website với PHP.

Ngoài ra cũng đừng quên đọc thêm các bài viết hướng dẫn học lập trình php cơ bản tới nâng cao tại Quach Quynh blog nhé!

Ngoài ra bạn cũng nên tham khảo thêm về cách tự tạo Framework bằng PHP thuần qua  bài viết Xây dựng MVC trong PHP thuần. Sẽ giúp bạn xây dựng nên một website nhỏ vừa để học vừa làm trang web luôn.

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…