Phương thức (Method) trong Java

Trong ngôn ngữ Java, các định nghĩa hàm phải nằm trong các lớp. Nó cũng gọi các phương thức hàm. Bài viết này sẽ đi tìm hiểu về Method trong Java là gì, các loại phương thức, khai báo phương thức và cách gọi một phương thức như thế nào.

Phương thức trong Java là gì?

Phương thức là một khối mã thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Nó có khả năng tái sử dụng nhiều lần. Chỉ cần viết phương thức một lần và sử dụng nó nhiều lần khác. Chính vì vậy code sẽ không phải lặp đi lặp lại. Bên cạnh đó nó cũng cung cấp khả năng dễ dàng sửa đổi và đọc mã, chỉ bằng cách thêm hoặc bớt một đoạn mã. Phương thức chỉ được thực thi khi chúng ta gọi nó.

Cách sử dụng phương thức trong Java

Sau đây là các hướng dẫn sử dụng:

Cách khai báo

Phương thức tĩnh:

Cú pháp:

public static int methodName(int a, int b) { 
// body 
}

Giá trị tham số:

 • public static – modifier
 • int – kiểu trả về, void – không có giá trị trả về
 • methodName – tên của phương thức
 • a, b – tham số hình thức
 • int a, int b – danh sách các tham số

Và phải nằm trong Class

public class TestClass {

 public void myMethod() {

  // Code Logic 

 }

}

Phía trước phương thức là public. Đây là Access Modifier. Bạn hãy đọc lại bài viết này Private Public Protected trong Java.

Phương thức không tĩnh

class TestMethod {
  
  
  public String getName() {
  	
    return name;
    
  }
  public void setName(String name) {
  	
    this.name = name;
    
  }
  
}

Cách gọi phương thức

Gọi phương thức tĩnh:

Tạo tập tin là TestMethod.java và viết lệnh sau:

class TestMethod {
  
 public static void thisMethod() {
   
  System.out.println("Day la vi du ve phuong thuc!");
  
 }

 public static void main(String[] args) {
   
   thisMethod();
  
 }
}

Để gọi Method rất đơn giản bạn chỉ cần viết dạng thisMethod();

Gọi phương thức không tĩnh:

Đối với phương thức không tĩnh cần phải sử dụng từ khóa new cho đối tượng.

public static void main (String[] args) {
  	
  	TestMethod obj = new TestMethod();
  	
  	obj.setName("Quách Quỳnh");
  	
  	String name = obj.getName();
  	
  	System.out.println(name);
  	
  }

Truyền tham số

Để truyền tham số vào Method chúng ta sẽ khai báo biến String name.

Tiếp đó tại nơi gọi truyền tham số vào “Quách Quỳnh”;

class TestMethod {
  
 public static void thisMethod(String name) {
   
  System.out.println("Tên của tôi là " + name);
  
 }

 public static void main(String[] args) {
   
   thisMethod("Quách Quỳnh");
  
 }
}

Gọi nhiều lần

public static void main(String[] args) {
 thisMethod();
 thisMethod();
 thisMethod();
}

Overloading Method

Khi một lớp có hai hoặc nhiều phương thức trùng tên nhưng lại khác tham số, nó được gọi là Overloading Methoad. Nó khác với ghi đè. Trong ghi đè, một phương thức có cùng tên phương thức, kiểu, số lượng tham số, vv…

Ví dụ:

class TestMethod {
  
 public static void thisMethod(String name1) {
   
   	System.out.println("Tên của tôi là " + name1);
  
 }
 
 public static void thisMethod(String name2) {
   
    System.out.println("Tên của tôi là " + name2);
    
   }

 public static void main(String[] args) {
   
   thisMethod("Quách Quỳnh");
   
   thisMethod("Quỳnh Quách");
  
 }
}

Từ khóa this

Từ khóa This được dùng như một tham chiếu đến đối tượng của lớp hiện tại. Sử dụng this, bạn có thể tham chiếu các thành viên của một lớp như hàm tạo, biến và phương thức. This được dùng trong phương thức không tĩnh.

Ví dụ:

public class TestMethod {
  
 int a;

 // Khởi tạo đối tượng
 public TestMethod(int a) {
  this.a = a;
 }

 // Gọi constructor
 public static void main(String[] args) {
  TestMethod Obj = new TestMethod(100);
  System.out.println("Giá trị của a = " + Obj.a);
 }
}

Tổng kết: Qua bài viết này bạn đã biết được về phương thức trong Java. Bao gồm phương thức tĩnh và không tĩnh. Đối với tĩnh thì khi khai báo phải sử dụng static. Còn không tĩnh khi gọi sẽ phải dùng từ khóa new. Kết thúc bài học này bạn đã hiểu về Method Java chưa? Hãy luyện tập với các ví dụ ở trên ngay đí nhé.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *