Private Public Protected trong Java

Access Modifier trong Java bao gồm Private, Public, ProtectedDefault. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giới hạn truy cập dữ liệu. Xác định phạm vi có thể truy cập bao gồm biến, phương thức, constructor hoặc lớp.

Trong một dự án Java có nhiều thành viên tham gia. Có những dữ liệu được dể là public, còn cái khác thì cần phải đặt là protected hay private để bảo vệ. Tránh việc chỉnh sửa gây lỗi trong quá trình làm việc.

Dưới đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về 4 giới hạn truy cập có trong ngôn ngữ lập trình Java.

1. Private

Đây là cấp độ truy cập của một công cụ sửa đổi riêng tư chỉ nằm trong lớp (Class). Nó không thể được truy cập từ bên ngoài lớp.

Tạo file Test.java

public class Test {
  
  int number;
  
  private Test() {
    number = 50;
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    
  	Test result = new Test();
    
    System.out.println(result.number);
    
  }
}

Tiếp theo mình sẽ tạo ra một file là TestNew.java

public class TestNew {
  
  public static void main(String[] args) {
    
  	Test result = new Test();
    
    System.out.println(result.number);
    
  }
}

Khi chạy TestNew.java sẽ xuất hiện một thông báo lỗi.

2. Public

Public trong Java cho phép truy cập mọi nơi. Bên trong, bên ngoài lớp và package.

Cũng với ví dụ trên giờ thay đổi private Test() thành public Test() và sau đó chạy file TestNew.java.

public-trong-java

3. Protected

Phạm vi truy cập Protected được truy cập bên trong package và bên ngoài package nhưng phải kế thừa (Extends).

Ví dụ:

Bạn sẽ tạo ra 2 package với tên là package1package2.

Trong package1 tạo file Test.java

Trong package2 tạo file TestPackage2.java

Tập tin Test.java với lệnh

package package1;

public class Test {
  
  String name = "Quach Quynh";
  
  protected Test() {
  	System.out.println("Xin chao ban: " + name);
  }
  
}

Và tập tin TestPackage2.java

package package2;

import package1.Test;

public class TestPackage2 extends Test {
  
  public static void main(String[] args) {
    
  	Test obj = new TestPackage2();
    
    System.out.println(obj);
    
  }
}

Protected trong Java

4. Default

Default là trường hợp mặc định khi bạn không khai báo 3 modifier ở trên. Quyền truy cập Default chỉ được phép truy cập trong cùng package.

Ví dụ:

Tạo file Test.java trong package1

package package1;

public class Test {
  
  protected Test() {
  	System.out.println("Pham vi truy cap default");
  }
  
}

Và một file nữa là Test2.java cũng trong package1

package package1;

public class Test2 {
  
  public static void main(String[] args) {
    Test obj = new Test();
    System.out.println(obj);
  }
}

Default trong Java

Kết thúc bài học về phạm vi truy cập gồm public, private, protected, default có đơn giản không nào. Đây là một phần kiến thức không thể bỏ qua khi tìm hiểu về lập trình hướng đối tượng OOP. Chính vì vậy bạn cần đọc và làm bài tập nhiều hơn.

Cùng chủ đề

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *