Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong HTML cần phải có lệnh gọi tới hàm đã tạo. Dưới đây là cách thực gọi hàm JavaScript đơn giản nhất.

Đầu tiên mình sẽ tạo hàm trong cặp thẻ <head>…</head>

<head>
<script>
function myFunction() { 
alert("Xin chào bạn nhé!"); 
}
</script>
</head>

Tiếp theo tại <body> mình sẽ viết một câu lệnh để lắng nghe sự kiện bằng onclick

<button type="button" onclick="myFunction()">

Hoặc đơn giản bạn chỉ cần viết myFunction(); ngay bên trước thẻ đóng </script> khi load trang sẽ xuất hiện một cảnh báo.

Với hàm truyền tham số cũng không có gì khác

function add(a, b){
    document.write(a + b);
}

add(10,5);

Như vậy là bạn đã biết cách làm thế nào để gọi Function với ngôn ngữ JavaScript rồi phải không. Đầu tiên chỉ cần khởi tạo hàm với function sau đó viết ra hàm bên ngoài dấu {} hoặc sử dụng sự kiện để lắng nghe là được.