Trong PHP có nhiều hàm xử lý chuỗi (String), mỗi cái lại có một chức năng để thực thi một công việc khác nhau. Khi học PHP chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua các hàm này. Bởi chúng sẽ giúp cho lập trình viên làm việc với chuỗi hiệu quả hơn.

Bài viết Các hàm thông dụng trong PHP mình cũng có đề cập tới một vài hàm được sử dụng phổ biến. Vì vậy bạn nên xem qua để hiểu rõ hơn.

Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Hàm strpos()

Hàm strpos() trả về vị trí của lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi.

$str = 'Xin chao moi nguoi';
echo strpos($str, 'chao');

Hàm str_word_count()

Sử dụng để trả về số từ của một chuỗi.

$str = 'Toi yeu cac ban';
echo str_word_count($str);

Hàm md5

Được sử dụng để tính toán băm md5 của một giá trị chuỗi.

echo md5('123456');

Hàm sha1

Được sử dụng để tính toán băm SHA-1 của một giá trị chuỗi.

echo sha1('123456');

Hàm Strops()

Strpos() cho phép bạn kiểm tra văn bản cụ thể trong một chuỗi. Nó hoạt động bằng cách khớp văn bản cơ bản của một chuỗi. Nếu một kết quả phù hợp được tìm thấy, vị trí sẽ được trả lại. Nó sẽ trả về “Sai” nếu mục không được tìm thấy. Strops() được sử dụng rộng rãi để xác thực các trường đầu vào như địa chỉ email.

echo strpos('Bài học về string trong PHP','string');

Hàm Ucwords()

Ucwords() là một hàm chuyển đổi chữ cái đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa.

echo ucwords ('Chào mừng đến với PHP');

Hàm parse_str()

Hàm parse_str() phân tích cú pháp chuỗi truy vấn thành các biến.

parse_str("ten=Quynh&tuoi=100");
var_dump($ten);
var_dump($tuoi);

Học PHP thì có rất nhiều hàm lắm nhưng bạn cũng không cần phải biết hết. Bởi có hàm tần suất dùng nhiều còn một số khác thì lại khá ít. Vì thế bạn chỉ nên tìm hiểu về những hàm thông dụng được sử dụng nhiều mà thôi.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *