Hàm var_dump trong PHP

Var_dump là một hàm trong PHP phổ biến nhất được sử dụng. Nhờ nó mà lập trình viên sẽ biết được các dữ liệu của biến và giá trị.

Để thực hành tốt nhất bạn hãy đọc lại bài viết Cách tạo Form đăng ký bằng PHP và MySQLTạo Form đăng nhập bằng PHP & MySQL.

Cú pháp:

var_dump( $var);

$var đây là biến bạn cần lấy thông tin in lên màn hình.

Ví dụ đơn giản:

<?php

$a = [
    "String 1",
    "String 2",
    "String 3"
];
 
$b = "quachquynh.com";
 
$c = 5.8;
echo "<pre>";
var_dump($a, $b, $c);
echo "<pre>";

Thực hành với dữ liệu Database

<?php

// Kết nối CSDL
$conn = mysqli_connect ('localhost', 'root', '', 'data') or die ('Không thể kết nối tới database');
mysqli_set_charset($conn, 'UTF8');

// Lựa chọn bảng kết nối
$sql = "SELECT * FROM users";
$result = mysqli_query($conn,$sql);
var_dump('<pre>');
var_dump($result);
var_dump('</pre>');

Sau khi in ra bạn sẽ được Object (Bạn sẽ được học với lập trình hướng đối tượng)

var-dump-trong-php

Đối với dữ liệu trong Database khi lấy ra sẽ là dạng chuỗi vì vậy cần phải chuyển thành mảng (array) bằng cách sử dụng

$row = $result->fetch_assoc();

var_dump('<pre>');
var_dump($row );
var_dump('</pre>');

Sau khi thực hiện công việc bạn sẽ được kết quả

var-dump-trong-php1

Qua 2 ví dụ trên bạn đã hiểu thế nào là hàm var_dump rồi. Đây là hàm quan trọng được sử dụng để in dữ liệu. Giúp cho lập trình viên biết được dự liệu in ra sẽ là chuỗi hay mảng.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…