Var_dump là một hàm trong PHP phổ biến nhất được sử dụng. Nhờ nó mà lập trình viên sẽ biết được các dữ liệu của biến và giá trị.

Để thực hành tốt nhất bạn hãy đọc lại bài viết Cách tạo Form đăng ký bằng PHP và MySQLTạo Form đăng nhập bằng PHP & MySQL.

Cú pháp:

var_dump( $var);

$var đây là biến bạn cần lấy thông tin in lên màn hình.

Ví dụ đơn giản:

<?php

$a = [
    "String 1",
    "String 2",
    "String 3"
];
 
$b = "quachquynh.com";
 
$c = 5.8;
echo "<pre>";
var_dump($a, $b, $c);
echo "<pre>";

Thực hành với dữ liệu Database

<?php

// Kết nối CSDL
$conn = mysqli_connect ('localhost', 'root', '', 'data') or die ('Không thể kết nối tới database');
mysqli_set_charset($conn, 'UTF8');

// Lựa chọn bảng kết nối
$sql = "SELECT * FROM users";
$result = mysqli_query($conn,$sql);
var_dump('<pre>');
var_dump($result);
var_dump('</pre>');

Sau khi in ra bạn sẽ được Object (Bạn sẽ được học với lập trình hướng đối tượng)

var-dump-trong-php

Đối với dữ liệu trong Database khi lấy ra sẽ là dạng chuỗi vì vậy cần phải chuyển thành mảng (array) bằng cách sử dụng

$row = $result->fetch_assoc();

var_dump('<pre>');
var_dump($row );
var_dump('</pre>');

Sau khi thực hiện công việc bạn sẽ được kết quả

var-dump-trong-php1

Qua 2 ví dụ trên bạn đã hiểu thế nào là hàm var_dump rồi. Đây là hàm quan trọng được sử dụng để in dữ liệu. Giúp cho lập trình viên biết được dự liệu in ra sẽ là chuỗi hay mảng.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *