Tạo Form đăng nhập bằng PHP & MySQL

Trong bài trước bạn đã được hướng dẫn tạo Form đăng ký bằng PHP chỉ với 2 file đơn giản. Ngày hôm nay bạn sẽ biết cách tạo Form đăng nhập bằng PHP & MySQL cũng 3 file cực kỳ dễ hiểu. Bạn sẽ xây dựng chương trình đăng nhập bằng username và password.

Trước khi thực hiện cần đảm bảo rằng đã khởi động XAMPP khởi động Apache và MySQL đã nhé!

Hướng dẫn tạo Form đăng nhập sử dụng PHP và MySQL

Bạn cần tạo một thư mục là dangnhap trong htdocs để chứa 4 file tên là login.php, xuly.phpconnect.php, session.php

Bước 1: Copy đoạn code login php sau cho vào file login.php

<!DOCTYPE html> 
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<link rel="stylesheet" href="style.css"/>
</head>
<body>
<form action='login.php' class="dangnhap" method='POST'>
Tên đăng nhập : <input type='text' name='username' />
Mật khẩu : <input type='password' name='password' />
<input type='submit' class="button" name="dangnhap" value='Đăng nhập' />
<a href='dangky.php' title='Đăng ký'>Đăng ký</a>
<?php require 'xuly.php';?>
<form>
</body>
</html>

Bước 2: Tạo file xuly.php để kiểm tra

<?php
//Khai báo sử dụng session
session_start();
//Khai báo utf-8 để hiển thị được tiếng việt
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
//Xử lý đăng nhập
if (isset($_POST['dangnhap']))
{
//Kết nối tới database
include('connect.php');
 
//Lấy dữ liệu nhập vào
$username = addslashes($_POST['username']);
$password = addslashes($_POST['password']);
 
//Kiểm tra đã nhập đủ tên đăng nhập với mật khẩu chưa
if (!$username || !$password) {
echo "Vui lòng nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu. <a href='javascript: history.go(-1)'>Trở lại</a>";
exit;
}
 
// mã hóa pasword
$password = md5($password);
 
//Kiểm tra tên đăng nhập có tồn tại không
$query = "SELECT username, password FROM member WHERE username='$username'";
$result = mysqli_query($connect, $query) or die( mysqli_error($connect));

if (!$result) {
echo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng!";
} else {
echo "Đăng nhập thành công!";
} //Lấy mật khẩu trong database ra $row = mysqli_fetch_array($result); //So sánh 2 mật khẩu có trùng khớp hay không if ($password != $row['password']) { echo "Mật khẩu không đúng. Vui lòng nhập lại. <a href='javascript: history.go(-1)'>Trở lại</a>"; exit; } //Lưu tên đăng nhập $_SESSION['username'] = $username; echo "Xin chào <b>" .$username . "</b>. Bạn đã đăng nhập thành công. <a href=''>Thoát</a>"; die();
$connect->close(); } ?>

Bước 3: Tạo file connect.php để kết nối tới cơ sở dữ liệu Database

<?php
$connect = mysqli_connect ('localhost', 'root', '', 'data') or die ('Không thể kết nối tới database');
mysqli_set_charset($conn, 'UTF8');
if($connect === false){
die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
}
else {
echo 'Kết nối DB thành công!';
} ?>

Bước 4: Tạo file session.php để thoát phiên đăng nhập

<?php session_start();
if (isset($_SESSION['username'])){
unset($_SESSION['username']); // xóa session login
}
?>

Bước 5: Thêm file CSS tên là style.css

.dangnhap {
width: 600px;
margin: 10px auto;
}
input[type=text], input[type=password] {
width: 100%;
padding: 12px 20px;
margin: 8px 0;
display: inline-block;
border: 1px solid #ccc;
box-sizing: border-box;
}
 
.button {
background-color: #4CAF50;
color: white;
padding: 14px 20px;
margin: 8px 0;
border: none;
cursor: pointer;
width: 100%;
}
 
.button:hover {
opacity: 0.8;
}

Ok xong rồi đấy!

Để chạy bạn sẽ dán link http://localhost/dangnhap/login.php lên trình duyệt.

Bài viết này khá đơn giản nếu bạn muốn Form đăng nhập thành viên đẹp hơn thì có thể chèn thêm CSS vào.

Trên đây là bài hướng dẫn xây dựng chức năng đăng nhập đơn giản nhất là một phần trong kiến thức lập trình PHP giúp tạo dựng một trang web hoàn chỉnh.


3 Bình luận “Tạo Form đăng nhập bằng PHP & MySQL”

 1. Warning: mysqli_set_charset() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /storage/emulated/legacy/htdocs/connect.php on line 1
  Kết nối DB thành công!Đăng nhập thành công!Mật khẩu không đúng. Vui lòng nhập lại.
  Cách khắc phục như thế nào ạ

Comments are closed.