Code hiển thị nội dung bài viết trong PHP

Để xây dựng một trang web bằng ngôn ngữ PHP hoàn chỉnh bạn phải tạo ra nhiều file khác nhau. Hôm nay mình chia sẻ bài viết code hiển thị nội dung bài viết trong PHP trong series học lập trình PHP nhé!

Trước đây mình đã post 1 bài viết code php đăng bài viết khá đầy đủ và chi tiết, tiếp tục hôm nay mình sẽ viết một bài cách show bài viết bao gồm tiêu đề, nội dung và hình ảnh ra trang chủ. Bắt đầu thôi!

Lấy dữ liệu và hiển thị danh sách bài viết trong Database bằng code PHP

Cùng giống như bài trước bạn sẽ lấy dữ liệu từ Database tên là data và tạo 1 file tên là posts_view.php hoặc cũng có thể đặt là index.php theo ý của bạn (Các file bạn nhìn thấy trong hình đều cho nằm chung 1 thư mục. Thư mục gốc là htdocs => mình tạo thêm 1 thư mục nằm trong htdocs là quachquynh.com chẳng hạn)

Lưu ý: Để thực hiện thành công bạn nên xem lại bài viết tạo chức năng thêm bài viết bằng PHP

Lấy và hiển thị nội dung bài viết bằng PHP

Nội dung file posts_view.php như sau:

<?php

// Kết nối Database
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "data");
mysqli_set_charset($conn, 'UTF8');

// Chọn bảng posts
$sql = "SELECT * FROM posts WHERE id";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
echo "<h2>Tiêu đề: ".$row['title']."</h2><br/>";
echo "<em>Posted:" .$row['date']. "</em><br/>";
echo "<p>Nội dung: ".$row['content']."</p><br/>";
echo "<div><img src='photo/".$row['image']."'></div>";
}

?>

Giải thích:

Đoạn code php lấy dữ liệu từ database này khá đơn giản khi bạn dùng vòng lặp while nó sẽ thực thi truy vấn vào cơ sở dữ liệu với dòng lệnh SELECT * FROM posts WHERE id.

Cái posts chính là Table do bạn đặt.

Để hiểu rõ hơn bạn cần thực hiện từ đầu. Đọc tại bài viết: https://quynhweb.pro/tao-trang-them-bai-viet-bang-php/

Sau đó bạn truy cập vào link localhost/quachquynh.com/posts_view.php để xem kết quả (Thay quachquynh.com bằng thư mục của bạn)

Kết luận: Khá đơn giản phải không các bạn. Nếu bạn muốn thực hiện chức năng sửa xoá bài viết có thể quay lại bài 1 để xem chi tiết hơn.

hiển thị dữ liệu trong database lên màn hình php

load dữ liệu lên website với php

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…