Không chỉ trong lập trình PHP mà các ngôn ngữ khác cũng dùng đến các vòng lặp (Loop). Trong PHP có 4 kiểu vòng lặp bạn sẽ được tiếp xúc đó là For, Foreach, While và Do-While. Vậy cách sử dụng và sự khác nhau nhau như thế nào hãy đọc bài viết này.

Vòng lặp trong PHP (For, Foreach, While, Do-While)

Vòng lặp (Loop) là gì?

Vòng lặp hiểu đơn giản là máy tính sẽ thực thi cùng một mã khối nhiều lần cho tới khi đúng với điều kiện. Ví dụ bạn muốn viết ra các số từ 1 đến 100 thì khi dùng lệnh nó sẽ viết ra trình duyệt 1 -> 100, điều kiện là đến 100 sẽ dừng chạy.

Vòng lặp For trong PHP

Đây là vòng lặp được nhắc đến nhiều trong lập trình. Nó sẽ dùng để lặp lại một khối mã với điều kiện được cho trước.

for (biến_khởi_tạo; điều_kiện; tăng_giảm)
{
//Code thi hành;
}

Ví dụ:

<?php

for ($a = 0; $a &lt;= 10; $a++) {
echo $a."
";
}

?>

Giải thích: Với đoạn mã này khi bạn gán cho $a giá trị là 0, điều kiện khi $ bé hoặc bằng 10 thì $a vẫn tiếp tục tăng cho tới khi bằng 10 thì dừng.

Vòng lặp Foreach trong PHP

Foreach sẽ sử dụng để lặp qua các mảng.

Cú pháp 1:

foreach (array as $value) {
//code_thực_thi;
}

Cú pháp 2:

foreach (array as $key => $value) {
//code_thực_thi;
}

Ví dụ 1:

<?php

$lang = array(
'HTML', 'CSS', 'JavaScript', 'JQuery', 'PHP'
);

foreach( $lang as $laptrinh ) {
echo "Ngôn ngữ lập trình: ".$laptrinh."
";
}

?>

Ví dụ 2:

<?php $mang = array( 
'Tên' => 'Admin',
'Năm sinh' => '1993',
'Sở thích' => 'Lập trình'
);

foreach ( $mang as $key => $value ) {
echo $key.": ".$value."
";
}
?>

Vòng lặp While trong PHP

While sẽ dùng để lặp khối mã mà không cần biết số lần lặp lại, chỉ cần điều kiện cho còn đúng (true).

Cái này cũng thường dùng để lặp bài viết hoặc dữ liệu từ Database ra ngoài trình duyệt.

Cú pháp:

while ( [điều kiện] ) {
// code thực thi
}

Ví dụ:

<?php

$a = 1;

while ( $a <= 10) {
$a++;
echo $a."<br/>";
}
?>

Giải thích: Trước tiên gán cho $a giá trị = 1, điều kiện lặp là $a <= 10, nếu điều kiện này còn đúng thì sẽ tăng giá trị cho $a, còn nếu lớn hơn 10 là sai (false) lúc này vòng lặp sẽ dừng lại.

Vòng lặp Do…While trong PHP

Do-While cũng tương tự như While nhưng nó sẽ thực thi lặp trước sau đó mới kiểm tra điều kiện sau.

Ví dụ:

<?php
$a = 1;

do {
$a++;
echo $a."<br>";
}
while ( $a <= 10 )
?>

Giải thích: Chúng ta gán cho $a giá trị bằng 1, nó sẽ tự động tăng lên 1 giá trị, lúc này mới bắt đầu kiểm tra điều kiện, nếu còn <10 thì tăng giá trị tiếp theo lên 2, tiếp tục lại kiểm tra điều kiện. Và cứ tiếp tục quá trình như vậy với các giá trị 3, 4, 5… Khi còn đúng vẫn chạy tiếp.

Kết thúc bài học về các vòng lặp trong PHP tổng kết lại như sau:

– For: dùng lặp lại với số lần biết trước

– Foreach: dùng để lặp mảng

– While: dùng để lặp khi điều kiện còn đúng (true), False thì dừng lại

– Do…While: tương tự While nhưng sau khi chạy nó nó mới kiểm tra điều kiện

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *