Tìm hiểu về hàm (Function) trong PHP

Hàm (Function) trong PHP là một trong những kiến thức cần nắm vững. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về khái niệm, khai báo và cách sử dụng hàm dễ dàng.

Khái niệm hàm (Function) trong PHP

Hàm là một khối câu lệnh được lập trình viên viết ra với mục đích sử dụng nhiều lần trong PHP mà không cần phải viết lại. Hàm chỉ chạy khi có một lời gọi hàm từ một nơi nào đó. Mỗi một hàm sẽ được đặt tên riêng biệt không trùng lặp với bất cứ hàm nào.

Hàm không có tham số

Cách viết:

function functionName() {
//code to be executed
}
  • functionName: đây là tên hàm, không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Nếu hàm tên gồm 2 từ thì chỉ được đặt dấu “_”. Ví dụ: day_la_ham. Không được pháp để khoảng trống, dấu “-“.

Ví dụ:

<?php
function Hello(){
echo "Xin chào";
}
Hello();
?>

Hàm có tham số

Cách viết:

function Name($a, $b, $c, ....) {

// Code

}

Ví dụ:

<?php
function Hello($name, $age){
echo "Chào bạn ".$name." ". $age."<br>";
}
Hello("Lê Văn Minh","28 tuổi");
Hello("Đỗ Thái Học","30 tuổi");
?>

Lệnh return

Lệnh return dùng để trả về cho hàm một giá trị sau khi thực thi xong. Return trong PHP sẽ chỉ thực hiện các dòng lệnh nằm phía trước nó còn phía sau sẽ không thực thi.

<?php
function TinhTong($a, $b) {
$c = $a + $b;
return $c;
}
$result = TinhTong(2,5);
echo $result;
?>

Kết luận: Hàm sẽ được sử dụng rất nhiều trong ngôn ngữ lập trình PHP. Vì vậy bạn cần phải am hiểu và sử dụng nhuần nhuyễn. Bài viết này giúp bạn hiểu hơn về Hàm trong PHP là gì rồi đúng không nào.