Tạo Controller trong Cakephp 4

Controller là trung tâm điều khiển quan trọng của mọi PHP Framework. Các dữ liệu sẽ đi qua Controller và xử lý. Nó là trung gian giữa Model và Views. Vậy trong Cakephp 4 Controller sẽ sử dụng như thế nào? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mở thử mục src/Controller/

Tại đây bạn sẽ tạo ra một file là ArticlesController.php để thực hành

<?php
namespace AppController;
use CakeDatasourceConnectionManager;

class ArticlesController extends AppController
{
  public function index()
  {
   //
  }
}

[alert-box text=’Tất cả các Controller sẽ kế thừa từ AppController.‘]

Lấy dữ liệu từ Database

Data sẽ lấy trực tiếp mà không cần qua Model

public function index()
  {
    $connection = ConnectionManager::get('default');
    $data = $connection->execute('SELECT * FROM admin')->fetchAll('assoc');
    var_dump($data);
    //$this->set(compact('posts'));
  }

Để lấy được dữ liệu thì bắt buộc bạn phải kết nối cơ sở dữ liệu (Xem lại bài 1).

Lấy dữ liệu từ Model:

public function someMethod()
{
  $this->loadModel('Articles');
  $resultset = $this->Articles->find()->all();

  foreach ($resultset as $row) {
    var_dump('<pre>');
    print_r($row);
    var_dump('</pre>');
  }
}

Truyền dữ liệu vào Views

Sử dụng:

$this->set(compact('posts'));

Hoặc

$this->set('article', $article);

Bài viết về Controller trong Cakephp 4 không quá khó phải không nào. Quy trình hoạt động của PHP Framework tuy cách viết có hơi khác nhau một chút nhưng đều tương tự nhau.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…