Response trong Laravel 8

Response Laravel là các thông tin phản hồi cho người dùng. Qua đó họ sẽ biết được Request gửi tới Server có tình trạng như thế nào. Response thường gặp nhất đó là 404 khi bạn truy cập vào một địa chỉ website do mất kết nối thường xuất hiện 404. Hãy cùng tìm hiểu và Response trong Laravel qua bài viết dưới đây.

Để kiểm tra Responsive bạn sẽ dùng trình duyệt Chrome hoặc Addon Postman.

Với Chrome làm như sau:

Ấn F12 => Chọn tab Network => Sau đó gõ địa chỉ URL lên trình duyệt để Request

response

Với Add Postman

response-postman

Response cơ bản

Lệnh Request có thể được viết tại Controller hoặc route.

Route::get('response', function () {
   return 'Phản hồi thành công!';
});

Gõ lên trình duyệt http://localhost/laravel/response

response-12

Gán thông tin Header vào Response

Sử dụng:

return response($content,$status)
  ->header('Content-Type', $type)
  ->header('X-Header-One', 'Header Value')
  ->header('X-Header-Two', 'Header Value');

Ví dụ:

Route::get('/header',function() {
  return response("Hello", 200)->header('Content-Type', 'text/html');
});

Response gán Cookies

Route::get('response',function() {
  return response("Xin chào", 200)->header('Content-Type', 'text/html')
   ->withcookie('name','Trần Văn A');
});

Response trả về chuỗi JSON

Để trả về chuỗi json cần phải đưa mảng vào

Route::get('response',function() {
  return response()->json(['name' => 'Quach Quynh', 'age' => '100' , 'website' => 'quachquynh.com']);
});

response-3

Kiểm tra trên trình duyệt bằng cách ấn vào Headers và tab Response sẽ thấy thông tin được trả về

response-4 (1)

JSON ResponsesFile Downloads

Phương thức download buộc trình duyệt tải xuống tệp trong đường dẫn đã cho.

Bao gồm 3 đối số:

 • Đường dẫn đến file (bắt buộc)
 • Tên tệp khi tải xuống (không bắt buộc)
 • Mảng header (không bắt buộc).
return response()->download($pathToFile);

return response()->download($pathToFile, $name, $headers);

File Responses

Sử dụng phương thức file để hiển thị trực tiếp tệp trên trình duyệt như image hoặc pdf.

return response()->file($pathToFile);

return response()->file($pathToFile, $headers);

Qua bài này chúng ta đã tìm hiểu về Response trong Laravel 8 với các phương thức như header, json, download, file. Hi vọng bạn sẽ hiểu hơn và sử dụng tốt trong dự án của mình.

Cùng chủ đề