Public static void main (String[] args) trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Public static void main (String [] args) trong ngôn ngữ Java. Tại sao khi viết chương trình lại có câu lệnh như vậy? Để hiểu rõ hơn bạn hãy đọc bài này nhé.

Viết đoạn code này vào Eclipse

public class TwoProject {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Xin chào bạn!");
  }
}

Giải thích:

1. Public

Đây là Access modifier. Có bốn loại công cụ sửa đổi quyền truy cập Java đó là Private, Default, ProtectedPublic.

Với Public có cấp độ truy cập của công cụ sửa đổi công khai ở khắp mọi nơi. Nó có thể được truy cập từ bên trong lớp, bên ngoài lớp, trong gói và bên ngoài gói.

Giờ thử xóa public ở phía trước static đi xem sao.

Và nó đã xuất hiện lỗi

Error: Main method not found in class TwoProject, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

2. Static

Từ khóa static khi được liên kết với một phương thức (Cụ thể trong chương trình ví dụ là main), làm cho nó trở thành một phương thức liên quan đến lớp. Phương thức main() là tĩnh để JVM có thể gọi nó mà không cần khởi tạo lớp. Chính điều đó giúp tiết kiệm bộ nhớ đáng kể.

Thử xóa bỏ static đi xem thế nào

Error: Main method is not static in class TwoProject, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)

3. Void

Từ khóa void dùng để chỉ định rằng một phương thức không trả về bất kỳ thứ gì. Sau khi phương thức main() kết thúc thì chương trình cũng đồng nghĩa kết thúc. Chính vì vậy, không có ý nghĩa gì khi trả về từ phương thức main() vì JVM không thể làm gì với giá trị trả về của nó.

4. Main

Nó là phương thức chính của Java. Main được hiểu là mã định danh mà JVM tìm kiếm như là điểm bắt đầu của chương trình java.

Giờ bạn thử thay thế main bằng một tên khác chẳng hạn như là Hello, kết quả là

Error: Main method not found in class TwoProject, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

5. String [] args

Nó được dùng để lưu trữ các đối số dòng lệnh Java và là một mảng của lớp kiểu java.lang.String. Ở đây, tên của mảng String là args nhưng nó không cố định và người dùng có thể sử dụng bất kỳ tên nào thay cho nó.

Kết luận: Đến đây bạn đã hiểu được Public static void main (String [] args) trong Java có ý nghĩa như thế nào chưa. Tuy nhiên nếu bạn là người mới thì cũng chưa vội hiểu ngay. Cần thực hành thêm dần dần bạn sẽ nắm rõ được hết mọi thứ.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *