Phân biệt mysqli_fetch_array và mysqli_fetch_assoc trong PHP

Trong các câu lệnh PHP có nhiều lệnh nhìn qua có cảm giác chúng giống nhau hoàn toàn. Một trong số đó là mysqli_fetch_array và mysqli_fetch_assoc. Chúng đều có chức năng fetch dữ liệu từ câu query nhưng chắc chắn rằng sẽ có sự khác biệt.

Phân biệt mysqli_fetch_array và mysqli_fetch_assoc trong PHP

Vậy sẽ khác nhau giữa mysqli_fetch_array và mysqli_fetch_assoc là gì?

‘fetch’ trong tiếng Anh nghĩa là “đi tìm” vậy với câu lệnh này bạn hiểu nôm na là đi tìm dữ liệu đưa vào mảng.

mysqli_fetch_array: trả về một mảng có cả khóa số và chuỗi kết hợp (tên cột) , vì vậy ở đây bạn có thể sử dụng $row[‘column_name’] hoặc $row[0]

Hướng dẫn tạo Form đăng ký thêm thành viên vào Database: https://quachquynh.com/form-dang-ky-php/

Bạn sẽ chạy ví dụ bên dưới (Nếu trong cơ sở dữ liệu chưa có gì hãy đọc lại bài trên nhé!):

<?php
$link = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'data') or die(mysql_error());
if ($link) {
echo '<script language="javascript">alert("Kết nối thành công!");</script>';
}
else {
echo "Kết nối thất bại!";
}
$sql = "SELECT * FROM member";
$result = mysqli_query($link, $sql) or die(mysql_error());
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
print $row[0];
print "\n";
print $row[1];
print "\n";
print $row[3];
print "\n";
print $row[4]."<br/>";
}
?>

Khi chạy bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

database

mysqli_fetch_assoc: sẽ trả về mảng khóa được lập chỉ mục chuỗi và không có mảng số, do đó bạn sẽ không có tùy chọn ở đây bằng cách sử dụng các phím số như thế nào $row[0]

Cũng ví dụ trên bạn thay mysqli_fetch_array bằng mysqli_fetch_assoc xem có gì thay đổi không nhé!

database-1

Và kết quả mình nhận được là xuất hiện lỗi.

Kết luận là mysqli_fetch_assoc không thể sử dụng $row[0] để xuất dữ liệu.

Tiếp theo anh em thay đoạn

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

print $row[0];
print "\n";
print $row[1];
print "\n";
print $row[3];
print "\n";
print $row[4]."<br/>";

}

Bằng

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
print $row['id'];
print "\n";
print $row['username'];
print "\n";
print $row['email'];
print "\n";
print $row['phone']."<br/>";
}

Và kết quả là

database

Kết luận: mysqli_fetch_array dùng để xuất dữ liệu gồm các tên cột còn mysqli_fetch_assoc thì không làm được điều đó.

Qua bài viết này hi vọng bạn sẽ biết cách phân biệt giữa 2 cách fetch dữ liệu từ Database như thế nào rồi phải không nào.