Mảng trong PHP

Trong PHP bạn sẽ được học về mảng (Array). Nó là một phần kiến thức quan trọng mà bất cứ ngôn ngữ lập trình nào cũng có. Vậy mảng trong PHP là gì và cách khai báo như thế nào? Mời bạn tiếp tục đọc hết bài này để giải đáp các câu hỏi trên.

Vậy thì mảng trong PHP là gì?

Mảng (Array) là một kiểu dữ liệu lưu trữ nhiều giá trị trong cùng một biến duy nhất. Giả sử bạn muốn lưu trữ danh sách số 1 đến 1000. Thay vì phải tạo ra 1000 biến khác nhau thì Array sẽ tạo một biến và đưa dãy số đó vào.

Các cách khai báo mảng

Để thực hiện khai báo mảng cần dùng tới:

Tạo một mảng rỗng

$bien_mang = array();

Khai báo mảng chứa các giá trị

$bien_mang = array("value1", "value2");

Khi báo mảng dùng key

$bien_mang = array("key1" => "value1","key2" => "value2");

Các loại mảng cần biết

1. Mảng số nguyên (integer)

Loại mảng này chỉ có số. Các giá trị sẽ được lưu trữ, truy cập theo kiểu tuyến tính.

$num = array( 1, 2, 3, 4, 5); 
foreach( $num as $value ) 
{ 
  echo "Giá trị: ".$value.'<br/>'; 
}

Kết quả:

Giá trị: 1
Giá trị: 2
Giá trị: 3
Giá trị: 4
Giá trị: 5

Hoặc cũng có thể viết

$num = ['Nam', 'Tuấn', 'Hoàng', 'Hà', 'Trường', 'Giang'];
foreach( $num as $value ) 
{ 
  echo "Tên: ".$value.'<br/>'; 
}

Kết quả:

Tên: Nam
Tên: Tuấn
Tên: Hoàng
Tên: Hà
Tên: Trường
Tên: Giang

2. Array liên kết

Để lưu trữ lương của một nhân viên thì mảng số không phải là lựa chọn tốt. Thay vào đó sẽ sử dụng mảng liên kết. Mặc dù nó khá giống về mảng số. Tuy nhiên điểm khác đó là mảng này sẽ có các khóa được đặt value.

$tien_luong = array("nam" => 8000000, "hoang" => 7500000, "nga" => 7900000);
     
echo "Tiền lương của Nam ". $tien_luong['nam'] . "<br />";
echo "Tiền lương của Hoàng ". $tien_luong['hoang']. "<br />";
echo "Tiền lương của Nga ". $tien_luong['nga']. "<br />";

3. Array đa chiều

Mảng đa chiều là mỗi phần tử trong mảng cũng có thể là một mảng.

$marks = array( 
  "hung" => array (
    "tuoi" => 35,
    "sinhnam" => 1990
  ),

  "lan" => array (
    "tuoi" => 30,
    "sinhnam" => 1989
  ),

  "tuan" => array (
    "tuoi" => 28,
    "sinhnam" => 1992
  ),
);

echo "Giới thiệu về Hưng : " ;
echo $marks['hung']['sinhnam'] . "<br />"; 

echo "Giới thiệu về Lan : ";
echo $marks['lan']['tuoi'] . "<br />"; 

Cách duyệt mảng trong PHP

Để duyệt mảng sử dụng vòng lặp foreach. Nó sẽ lặp tuần tự cho đến.

$xe_oto = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

foreach ($xe_oto as $xe) {
  echo $xe.'<br>';
}

Một vài hàm xử lý mảng

 • array(): tạo một mảng
 • array_change_key_case(): Thay đổi tất cả các khóa trong một mảng thành chữ thường hoặc chữ hoa
 • array_chunk(): Tách một mảng thành nhiều mảng
 • array_column(): Trả về các giá trị từ một cột duy nhất trong mảng đầu vào
 • array_combine(): Tạo một mảng bằng cách sử dụng các phần tử từ một mảng “khóa” và một mảng “giá trị”
 • array_count_values(): Đếm tất cả các giá trị của một mảng
 • array_diff(): So sánh các mảng và trả về sự khác biệt (chỉ so sánh các giá trị)
 • array_diff_assoc(): So sánh các mảng và trả về sự khác biệt (so sánh các khóa và giá trị)
 • array_diff_key(): So sánh các mảng và trả về sự khác biệt (chỉ so sánh các khóa)
 • array_diff_uassoc(): So sánh các mảng và trả về sự khác biệt (so sánh các khóa và giá trị, sử dụng hàm so sánh khóa do người dùng xác định)
 • array_diff_ukey(): So sánh các mảng và trả về sự khác biệt (chỉ so sánh các khóa, sử dụng chức năng so sánh khóa do người dùng xác định)
 • array_fill(): Điền vào một mảng với các giá trị

Bài viết này đã giới thiệu về mảng trong PHP, cách khai báo cũng như duyệt mảng. Đây là kiến thức quan trọng trong lập trình PHP. Vì vậy bạn cần nắm vững để sử dụng tốt hơn.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…