Mảng (Array) trong Java

Mảng trong Java là gì?

Mảng (Array) là tập hợp các biến cùng kiểu được lưu trữ trong bộ nhớ máy tính. Ví dụ một mảng int với danh sách thứ tự từ 0 đến 100. Khi được định nghĩa thì mảng là cố định và không thể tăng thêm phần tử. Khởi đầu mảng bắt đầu từ 0.

array-java

Cách khai báo mảng trong Java

Khai báo mảng Array trong Java cũng tương tự như biến nhưng nó sẽ có thêm dấu ngoặc vuông [].

int[] Array;

Hoặc 

String name[];

Khai báo nhiều mảng cùng lúc

int[] Array1, Array2, Array3;

Mảng chuỗi (String)

String[] phuongtien = { "Honda", "Ford", "BMW" };

Mảng số (int)

int numBers[] = {1, 2, 3, 4, 5}

Truy cập phần tử mảng

[1] là vị trí lựa chọn để truy cập. Bắt đầu là 0.

String[] myCars = { "Honda", "BMW", "Ford", "Mazda" };
System.out.println(myCars[1]);

Mảng một chiều

Mảng một chiều trong lập trình Java là mảng có một loạt các giá trị đã được khai báo với một chỉ mục duy nhất.

Ví dụ:

class Test
{
  public static void main(String args[])
  {  
  int[] a=new int[3];
  a[0]=10;
  a[1]=20; 
  a[2]=30; 
 
  System.out.println("Danh sách mảng");  
  System.out.println(a[0]);  
  System.out.println(a[1]);  
  System.out.println(a[2]);  
  }
}

Mảng đa chiều

Mảng đa chiều trong Java sẽ sử dụng nhiều hơn một dấu ngoặc vuông.

int[][] myNumbers = new int[1][2];

Trong đó:

 • [1] là số hàng
 • [2] là số cột

mang-trong-java

Duyệt mảng trong Java

Duyệt mảng sẽ bắt đầu từ vị trí phần tử đầu tiên đến hết. Tuy nhiên nó cũng có thể bỏ qua phần tử hoặc di chuyển ngược lại.

Để duyệt qua Array chúng ta sẽ dùng vòng lặp đó là for và foreach.

Vòng lặp for:

public class Test {
  
  public static void main(String[] args) {
  	
    int[] numbers = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    
    for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
    	
      System.out.println(numbers[i]);
      
    }
  }
}

Vòng lặp foreach:

public class Test {
  
  public static void main(String[] args) {
    String[] student = { "Nam", "Dũng", "Hoa", "Hồng" };
    for (String students : student) {
      System.out.println(students);
    }
  }
}

Duyệt mảng đa chiều

Để duyệt mảng đa chiều ta sử dụng 2 vòng lặp for lồng nhau.

public class Test {
  public static void main(String args[]) {

    int arr[][] = { { 1, 2, 3 }, { 3, 6, 9 }, { 4, 8, 5 } };
 
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      for (int j = 0; j < 3; j++) {
        System.out.print(arr[i][j] + " ");
      }
      System.out.println();
    }
 
  }
}

Sắp xếp mảng

Để thực hiện việc sắp xếp cần phải import java.util.Arrays; và sử dụng Arrays.sort(mang);

import java.util.Arrays;

public class Test {
  
  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = new int[] { 10, 5, 9, 8, 13, -2, 2 };
    
    // Sắp xếp
    Arrays.sort(numbers);
    
    for(int i=0; i<numbers.length; i++) {
      System.out.println(numbers[i]); 
    }
  }
}

Với kiến thức về mảng trong Java thì tạm thời bạn cần hiểu những vấn đề trên. Trong những bài viết tiếp theo mình sẽ có các bài tập về cách nhập xuất hay đếm số phần tử trong mảng vv…

Related Posts

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

noi-chuoi-java

Nối chuỗi trong Java

Nối chuỗi trong Java là phương pháp nối hai chuỗi riêng biệt lại với nhau. Bạn có thể sử dụng toán tử (+) hoặc phương thức concat()….

vuejs-la-gi

Vuejs là gì? Tìm hiểu tổng quan về Vue.js

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía Front end có độ phổ biến rất lớn. Hàng loạt Framework Js được ra đời được viết từ nó. Và…

Overriding-java-1

Overriding trong Java

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về tính đa hình trong Java thông qua Overriding. Nếu bạn đã tìm hiểu về kế thừa lớp sẽ thấy…

javascript

Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong…