Mảng (Array) trong Java

Mảng trong Java là gì?

Mảng (Array) là tập hợp các biến cùng kiểu được lưu trữ trong bộ nhớ máy tính. Ví dụ một mảng int với danh sách thứ tự từ 0 đến 100. Khi được định nghĩa thì mảng là cố định và không thể tăng thêm phần tử. Khởi đầu mảng bắt đầu từ 0.

array-java

Cách khai báo mảng trong Java

Khai báo mảng Array trong Java cũng tương tự như biến nhưng nó sẽ có thêm dấu ngoặc vuông [].

int[] Array;

Hoặc 

String name[];

Khai báo nhiều mảng cùng lúc

int[] Array1, Array2, Array3;

Mảng chuỗi (String)

String[] phuongtien = { "Honda", "Ford", "BMW" };

Mảng số (int)

int numBers[] = {1, 2, 3, 4, 5}

Truy cập phần tử mảng

[1] là vị trí lựa chọn để truy cập. Bắt đầu là 0.

String[] myCars = { "Honda", "BMW", "Ford", "Mazda" };
System.out.println(myCars[1]);

Mảng một chiều

Mảng một chiều trong lập trình Java là mảng có một loạt các giá trị đã được khai báo với một chỉ mục duy nhất.

Ví dụ:

class Test
{
  public static void main(String args[])
  {  
  int[] a=new int[3];
  a[0]=10;
  a[1]=20; 
  a[2]=30; 
 
  System.out.println("Danh sách mảng");  
  System.out.println(a[0]);  
  System.out.println(a[1]);  
  System.out.println(a[2]);  
  }
}

Mảng đa chiều

Mảng đa chiều trong Java sẽ sử dụng nhiều hơn một dấu ngoặc vuông.

int[][] myNumbers = new int[1][2];

Trong đó:

 • [1] là số hàng
 • [2] là số cột

mang-trong-java

Duyệt mảng trong Java

Duyệt mảng sẽ bắt đầu từ vị trí phần tử đầu tiên đến hết. Tuy nhiên nó cũng có thể bỏ qua phần tử hoặc di chuyển ngược lại.

Để duyệt qua Array chúng ta sẽ dùng vòng lặp đó là for và foreach.

Vòng lặp for:

public class Test {
  
  public static void main(String[] args) {
  	
    int[] numbers = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    
    for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
    	
      System.out.println(numbers[i]);
      
    }
  }
}

Vòng lặp foreach:

public class Test {
  
  public static void main(String[] args) {
    String[] student = { "Nam", "Dũng", "Hoa", "Hồng" };
    for (String students : student) {
      System.out.println(students);
    }
  }
}

Duyệt mảng đa chiều

Để duyệt mảng đa chiều ta sử dụng 2 vòng lặp for lồng nhau.

public class Test {
  public static void main(String args[]) {

    int arr[][] = { { 1, 2, 3 }, { 3, 6, 9 }, { 4, 8, 5 } };
 
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      for (int j = 0; j < 3; j++) {
        System.out.print(arr[i][j] + " ");
      }
      System.out.println();
    }
 
  }
}

Sắp xếp mảng

Để thực hiện việc sắp xếp cần phải import java.util.Arrays; và sử dụng Arrays.sort(mang);

import java.util.Arrays;

public class Test {
  
  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = new int[] { 10, 5, 9, 8, 13, -2, 2 };
    
    // Sắp xếp
    Arrays.sort(numbers);
    
    for(int i=0; i<numbers.length; i++) {
      System.out.println(numbers[i]); 
    }
  }
}

Với kiến thức về mảng trong Java thì tạm thời bạn cần hiểu những vấn đề trên. Trong những bài viết tiếp theo mình sẽ có các bài tập về cách nhập xuất hay đếm số phần tử trong mảng vv…