Khai báo mảng (Array) trong Javascript

Khi làm việc với ngôn ngữ JavaScript bạn sẽ được tiếp xúc với mảng (Array). Mảng là một loại dữ liệu dạng tập hợp nhiều phần tử khác nhau.

Lấy ví dụ đơn giản là trong một lớp học có khoảng 30 học sinh. Mỗi học sinh là một phần tử. Giáo viên muốn sắp xếp thứ tự theo theo tên hoặc là điểm thi thì làm thế nào?

Cách khai báo mảng trong Javascript

Với JavaScript công việc trên sẽ được thực hiện một cách dễ dàng nhờ vào khai báo mảng. Hãy theo dõi ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

Khai báo bằng dấu []

var hocsinh = ['Nga', 'Đào', 'Tuấn', 'Dũng', 'Nam'];

Khai báo bằng new Array

var number = new Array(1,2,3);

Truy xuất các phần tử ở trong mảng

Cũng với ví dụ trên

var hocsinh = ['Nga', 'Đào', 'Tuấn', 'Dũng', 'Nam'];
document.write(hocsinh[3]);

Lúc này mảng được truy xuất ở vị trí thứ 3. Vị trí bắt đầu sẽ bằng 0 từ trái qua phải.

Các hàm xử lý mảng trong JavaScript phổ biến

Hàm slice()

Hàm slice() cho phép tách các phần từ trong mảng thành một mảng mới.

Ví dụ:

document.write(hocsinh.slice(2,4));

Hàm join()

Cho phép bạn chuyển một mảng thành chuỗi.

Ví dụ:

document.write(hocsinh.join('+'));

Hàm length()

Trả về độ dài của một mảng.

var a = hocsinh.length;
document.write(a);

Bài viết này mình và bạn đã cùng nhau tìm hiểu về mảng trong JavaScript. Tuy đây là kiến thức căn bản nhưng sẽ là nền tảng giúp cho bạn học tốt hơn với các ngôn ngữ khác như PHP chẳng hạn.

Related Posts

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

noi-chuoi-java

Nối chuỗi trong Java

Nối chuỗi trong Java là phương pháp nối hai chuỗi riêng biệt lại với nhau. Bạn có thể sử dụng toán tử (+) hoặc phương thức concat()….

vuejs-la-gi

Vuejs là gì? Tìm hiểu tổng quan về Vue.js

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía Front end có độ phổ biến rất lớn. Hàng loạt Framework Js được ra đời được viết từ nó. Và…

Overriding-java-1

Overriding trong Java

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về tính đa hình trong Java thông qua Overriding. Nếu bạn đã tìm hiểu về kế thừa lớp sẽ thấy…

javascript

Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong…