Kết nối PDO tới MySQL trong PHP

Nếu như bạn đang tìm hiểu về lập trình web Backend thì chắc chắn rằng sẽ phải biết kết nối tới MySQL để lấy dữ liệu hoặc ghi vào. Hiện tại với PHP có 2 cách đó là dùng MySQLI và PDO (PHP Data Objects). Trong khuôn khổ bài này mình sẽ hướng dẫn nối nối PDO PHP mà thôi.

Kết nối PDO trong PHP MySQL

<?php

$host = 'localhost';
$db = 'test';
$user = 'root';
$password = '';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=UTF8";

try {
  $pdo = new PDO($dsn, $user, $password);

  if ($pdo) {
    echo "Kết nối Database thành công!";
  }
} catch (PDOException $e) {
  echo $e->getMessage();
}

Sự khác biệt với MySQLi đó là PDO dùng try…catch.

Truy vấn dữ liệu

Đoạn mã bên dưới sẽ lựa chọn và hiển thị dữ liệu trên trình duyệt.

$sql = "SELECT * FROM `admin`";
$query = $pdo->prepare($sql);
$query->execute();
$arr_kq = array();
while($kq = $query->fetch( PDO::FETCH_OBJ )){
 
 array_push($arr_kq,$kq);
}
var_dump($arr_kq);

Update dữ liệu 

$sql = "UPDATE `admin` SET `username` = 'quachquynh', `password` = '123456' WHERE `users`.`id` = 4;";
$connect->exec($sql);

Xóa dữ liệu (DELETE)

$sql = "DELETE FROM `users` WHERE `username`.`id` = 4"; 
$connect->exec($sql);

Ngắt kết nối Database

$conn = null;

Kết luận: Để kết nối PDO trong php bạn hãy áp dụng đoạn mã mình đã giới thiệu ở trên. Ưu điểm vượt trội của PDO so với MySQLi đó là có thể hoạt động với 12 database khác nhau, giúp việc di chuyển dễ dàng hơn nhiều.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…