Kết nối Database trong PHP

Để lưu trữ thông tin trong ngôn ngữ lập trình PHP bạn sẽ phải kết nối kết nối PHP với SQL Server. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối Database trong PHP với vài bước đơn giản.

Kết nối php với MySQL Xampp bằng Mysqli_connect

Muốn kết nối được cơ sở dữ liệu (CSDL) trước tiên bạn cần tạo Database. Truy cập vào localhost/phpmyadmin

Tiếp theo nhấp vào tab Databases => Điền tên cơ sở dữ liệu vào ô trống (Create database) tiếp theo chọn utf8_general_ci và nhấn vào Create

databases

Mysqli_connect trong PHP

<?php
$connect = mysqli_connect ('localhost', 'root', '', 'data') or die ('Không thể kết nối tới database');
mysqli_set_charset($conn, 'UTF8');
if($connect) {
echo "Kết nối thành công!";
}
mysql_close($connect);
?>

Giải thích đoạn trên:

Trước tiên bạn đặt một biến là $conn, mysql_connect chính là lệnh kết nối tới localhost, tên user mặc định là root và cơ sở dữ liệu là data

Và lệnh if…else dùng để xuất hiện thông báo.

mysqli_set_charset($conn, 'UTF8'); khi bạn thêm vào sẽ không bị lỗi Font khi hiển thị tiếng Việt

mysqli_close($conn); dùng để ngắt kết nối

Hoặc cũng có một cách viết khác nữa

<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$data = "data";
$conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $data);
mysqli_set_charset($conn, 'UTF8');
if($conn) {
echo "Kết nối thành công";
exit();
}
?>

Vậy là mình đã hướng dẫn bạn phương thức kết nối PHP với MySQL rồi đấy. Không khó phải không nào? Nó là công việc cần thiết nếu bạn muốn ghi và xuất dữ liệu từ Database ra trình duyệt.

Chúc bạn thành công!


Tags: