Hàm unlink() trong PHP

Ở trong bài tập này, bạn sẽ học cách xóa một tệp trong PHP bằng cách sử dụng hàm unlink().

Giới thiệu về chức năng xóa tệp trong PHP

Để xóa một tệp tin, chúng ta sẽ sử dụng hàm unlink():

unlink( string $fileurl , resource $context = ? ) : bool

Nó sẽ có 2 tham số cần chú ý:

  • $fileurl là đường dẫn đầy đủ đến tệp mà bạn muốn xóa.
  • $context là một tài nguyên ngữ cảnh hợp lệ.

Hàm unlink() sẽ trả về là true nếu nó xóa các tập tin thành công hoặc false nếu sai. Trong trường hợp $fileurl không tồn tại, unlink() cũng đưa ra cảnh báo và trả về false.

Ví dụ về xóa tệp trong PHP

1. Ví dụ về xóa tệp đơn giản nhất

<?php

$fileurl = 'C:\xampp\htdocs\test.txt';

if (unlink($fileurl)) {
    echo 'Tập tin ' . $fileurl . ' đã xóa thành công!';
} else {
    echo 'Xảy ra lỗi khi xóa file ' . $fileurl;
}

2. Xóa tất cả các tệp trong thư mục khớp với một mẫu

<?php

$dir = 'photos/';

array_map('unlink', glob("{$dir}*.jpg"));

Với ví dụ này unlink() sẽ xóa tất cả các ảnh có định dạng là .jpg trong thư mục photos.

Sử dụng hàm glob() để tìm kiếm tất cả các tệp trong thư mục $dir có phần mở rộng *.jpg và chuyển kết quả  cho hàm array_map() để xóa tệp.

Kết luận: Như vậy để xóa một file bất kỳ trong PHP bạn sẽ dùng hàm unlink(). Hãy áp dụng bài tập này ngay để hiểu hơn nhé!