Hàm unlink() trong PHP

Ở trong bài tập này, bạn sẽ học cách xóa một tệp trong PHP bằng cách sử dụng hàm unlink().

Giới thiệu về chức năng xóa tệp trong PHP

Để xóa một tệp tin, chúng ta sẽ sử dụng hàm unlink():

unlink( string $fileurl , resource $context = ? ) : bool

Nó sẽ có 2 tham số cần chú ý:

  • $fileurl là đường dẫn đầy đủ đến tệp mà bạn muốn xóa.
  • $context là một tài nguyên ngữ cảnh hợp lệ.

Hàm unlink() sẽ trả về là true nếu nó xóa các tập tin thành công hoặc false nếu sai. Trong trường hợp $fileurl không tồn tại, unlink() cũng đưa ra cảnh báo và trả về false.

Ví dụ về xóa tệp trong PHP

1. Ví dụ về xóa tệp đơn giản nhất

<?php

$fileurl = 'C:xampphtdocstest.txt';

if (unlink($fileurl)) {
    echo 'Tập tin ' . $fileurl . ' đã xóa thành công!';
} else {
    echo 'Xảy ra lỗi khi xóa file ' . $fileurl;
}

2. Xóa tất cả các tệp trong thư mục khớp với một mẫu

<?php

$dir = 'photos/';

array_map('unlink', glob("{$dir}*.jpg"));

Với ví dụ này unlink() sẽ xóa tất cả các ảnh có định dạng là .jpg trong thư mục photos.

Sử dụng hàm glob() để tìm kiếm tất cả các tệp trong thư mục $dir có phần mở rộng *.jpg và chuyển kết quả  cho hàm array_map() để xóa tệp.

Kết luận: Như vậy để xóa một file bất kỳ trong PHP bạn sẽ dùng hàm unlink(). Hãy áp dụng bài tập này ngay để hiểu hơn nhé!

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…