Hàm spl_autoload_register trong PHP

Thông thường khi muốn gọi tập tin trong PHP chúng ta sẽ dùng require hoặc include. Nhưng khi số lượng file lớn chúng ta sẽ không thể dùng theo cách thủ công như vậy được. Mà lúc này cần dùng tới hàm spl_autoload_register.

Đây là một kỹ thuật Autoloading tập tin giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian thay vì làm thủ công. Vậy cách sử dụng hàm spl_autoload_register trong PHP như thế nào? Hãy tham khảo bài dưới đây.

Cách viết thông thường

include __DIR__.'/Controllers/BaseController.php';

$data = new BaseController();
$data->action();

Giả sử bây giờ có tới 100 file như vậy thì bạn làm thế nào được? Chắc chắn sẽ import mỏi tay luôn.

Nhưng với spl_autoload_register bạn chỉ cần tạo một file duy nhất.

Bước 1: Tạo tập tin là autoload.php

<?php

function Model($className) {
  $filename = __DIR__. "/Models/" . $className . ".php";
  if (is_readable($filename)) {
    require $filename;
  }
}

function Controller($className) {
  $filename = __DIR__."/Controllers/" . $className . ".php";
  if (is_readable($filename)) {
    require $filename;
  }
}

spl_autoload_register("Model");
spl_autoload_register("Controller");

Bước 2: Tiếp đó tại index.php dùng require để gọi include vào

require_once __DIR__ . '/autoload.php';

$controller = new BaseController();
$controller->index();

$model = new BaseModel();
$model->index();

Cách thức hoạt động khá đơn giản. Khi gọi Class tại index.php thì hàm spl_autoload_register được khai báo sẽ truyền dữ liệu vào biến $className.

Tổng kết: Đối với lập trình hướng đối tượng trong PHP thì autoloading là kỹ thuật cực kỳ hữu ích. Qua đây bạn sẽ biết cách sử dụng để thực hành áp dụng xây dựng MVC trong PHP.

Cùng chủ đề

Category:
Tags:

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *