Hàm preg_match_all trong PHP

preg_match_all được dùng để khớp ký tự trong chuỗi. Chẳng hạn như bạn có một đoạn văn bản dài bạn muốn tìm một đoạn văn nào đó trùng với từ muốn tìm thì cần phải dùng tới hàm preg_match_all.

Nó sẽ khác so với preg_match, hàm này sẽ chỉ khớp với đúng một lần duy nhất. Còn preg_match_all sẽ khớp toàn bộ chuỗi được tìm thấy.

Cách dùng Hàm preg_match_all()

Cú pháp:

preg_match_all($pattern, $subject, $matches, $flags)

Trong đó:

 • $pattern: là chuỗi sử dụng biểu thức chính quy Regular Expression.
 • $subject: là chuỗi mà bạn muốn khớp.
 • $match: đây là biến trả về kết quả
 • $flags: là tham số vị trí cắt chuỗi khớp, mặc định $flag = 0 (có thể bỏ trống).
 • $offset: là tham số vị trí bắt đầu của chuỗi khớp, mặc định $offset = 0 (có thể bỏ trống).

Ví dụ:

So khớp chuỗi từ 0 đến 9

<?php
preg_match_all(
  "/[0-9]+/",
  "<b>Hotline:</b> - <b> 0123456789</b> <b> 0445364565</b> <b> 068967567</b>",
  $matches
);
var_dump('<pre>');
var_dump($matches);
var_dump('</pre>');
?>

Và nó đã tìm thấy 3 chuỗi (string) chứa số từ 0 – 9

pre_match_all_php

Bây giờ mình sẽ thay /[0-5]+/ xem thế nào nhé!

pre_match_all_php1-

Bây giờ nó đã tìm thấy 6 chuỗi. Như vậy bạn đã hiểu được quy tắc hoạt động rồi phải không nào. Pre_match_all sẽ lần lượt lấy số từ 1 khớp chuỗi, rồi tới 2, tới 3…

Ví dụ khác:

<?php
$string = "Xin chào baby";
$pattern = preg_match('/baby/', $string);
if ($pattern) {
  echo 'Khớp chuỗi';
} else {
  echo 'Chuỗi không khớp';
}
?>

Một số khớp chuỗi thường dùng:

 • Validate URL: |^http(s)?://[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(:[0-9]+)?(/.*)?$|i
 • Khớp domain và URL: /https?:\/\/(?:[-\w]+\.)?([-\w]+)\.\w+(?:\.\w+)?\/?.*/i

Để khớp chuỗi phức tạp hơn bạn cần tìm hiểu về Regular Expression. Chắc chắn sẽ rất hữu ích cho bài tập này đấy.