Hàm pathinfo() trong PHP

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm pathinfo() để lấy thông tin về đường dẫn truyền vào.

Giới thiệu về hàm pathinfo () trong PHP

Hàm PHP pathinfo() xử lý đường dẫn file truyền vào và trả về các thông tin:

Cú pháp:

pathinfo ( string $path , int $flags = PATHINFO_ALL ) : array|string

Giải thích:

  • $path là đường dẫn cần lấy thông tin.
  • $flags là tham số không bắt buộc, mang một trong các giá trị sau:
flats Ý nghĩa
PATHINFO_DIRNAME Trả lại tên thư mục
PATHINFO_BASENAME Trả lại tên tệp
PATHINFO_EXTENSION Trả lại phần mở rộng tệp
PATHINFO_FILENAME Trả lại tên tệp (không có phần mở rộng)

Trong trường hợp nếu bạn không truyền đối số cho $flag, hàm pathinfo() sẽ trả về tất cả các thành phần của đường dẫn tệp.

Ví dụ về hàm pathinfo() trong PHP

Dưới đây là một vài ví dụ về pathinfo().

1) Dùng pathinfo() để lấy tất cả các thành phần của đường dẫn file

Ví dụ:

<?php

$url = 'http://localhost/hocphp/index.php';

$result = pathinfo($url);

var_dump('<pre>');

print_r($result);

var_dump('</pre>');

Và kết quả trả về như sau:

pathinfo

2) Dùng hàm pathinfo () để lấy một thành phần cụ thể của đường dẫn tệp

Ví dụ:

<?php

$url = 'http://localhost/hocphp/index.php';

$r = pathinfo($url, PATHINFO_BASENAME);

var_dump('<pre>');

print_r($r);

var_dump('</pre>');

Kết luận: Chúng ta sử dụng hàm pathinfo() trong PHP để lấy các thành phần của đường dẫn tệp bao gồm tên dirname, tên basename, tên tập tin và phần đuôi mở rộng.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…