Hàm pathinfo() trong PHP

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm pathinfo() để lấy thông tin về đường dẫn truyền vào.

Giới thiệu về hàm pathinfo () trong PHP

Hàm PHP pathinfo() xử lý đường dẫn file truyền vào và trả về các thông tin:

Cú pháp:

pathinfo ( string $path , int $flags = PATHINFO_ALL ) : array|string

Giải thích:

  • $path là đường dẫn cần lấy thông tin.
  • $flags là tham số không bắt buộc, mang một trong các giá trị sau:
flatsÝ nghĩa
PATHINFO_DIRNAMETrả lại tên thư mục
PATHINFO_BASENAMETrả lại tên tệp
PATHINFO_EXTENSIONTrả lại phần mở rộng tệp
PATHINFO_FILENAMETrả lại tên tệp (không có phần mở rộng)

Trong trường hợp nếu bạn không truyền đối số cho $flag, hàm pathinfo() sẽ trả về tất cả các thành phần của đường dẫn tệp.

Ví dụ về hàm pathinfo() trong PHP

Dưới đây là một vài ví dụ về pathinfo().

1) Dùng pathinfo() để lấy tất cả các thành phần của đường dẫn file

Ví dụ:

<?php

$url = 'http://localhost/hocphp/index.php';

$result = pathinfo($url);

var_dump('<pre>');

print_r($result);

var_dump('</pre>');

Và kết quả trả về như sau:

pathinfo

2) Dùng hàm pathinfo () để lấy một thành phần cụ thể của đường dẫn tệp

Ví dụ:

<?php

$url = 'http://localhost/hocphp/index.php';

$r = pathinfo($url, PATHINFO_BASENAME);

var_dump('<pre>');

print_r($r);

var_dump('</pre>');

Kết luận: Chúng ta sử dụng hàm pathinfo() trong PHP để lấy các thành phần của đường dẫn tệp bao gồm tên dirname, tên basename, tên tập tin và phần đuôi mở rộng.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *