Hàm number_format() trong PHP

Hàm number_format() được sử dụng để định dạng một số (Số động) với hàng nghìn được nhóm lại.

Cú pháp:

number_format(number, decimals, dec_point, thousands_sep)

Trong đó:

 • number: số đầu vào
 • decimals: số thập phân. Không bắt buộc. Và phải là kiểu số nguyên.
 • dec_point: Tham chiếu đến dấu phân cách của các dấu thập phân. Không bắt buộc.
 • thousands_sep: Đề cập đến dấu phân cách hàng nghìn. Không bắt buộc.

Lưu ý: Hàm chấp nhận một, hai hoặc bốn tham số (không phải ba).

Ví dụ 1:

<?php 
$n=1000000; 
echo "Kết quả :".number_format($n); 
?>

Kết quả :1,000,000

Ví dụ 2:

<?php 
$n=1000000; 
echo "Kết quả :".number_format($n,2); 
?>

Kết quả :1,000,000.00

Ví dụ 3: 

<?php 
$n=199.9;  
echo "Kết quả :".number_format($n); 
?>

Như vậy với 3 ví dụ trên bạn đã hiểu được hàm number_format() trong PHP và cách sử dụng. Ứng dụng của hàm này sẽ dùng để hiển thị giá sản phẩm cho các website bán hàng.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…