Hàm number_format() được sử dụng để định dạng một số (Số động) với hàng nghìn được nhóm lại.

Cú pháp:

number_format(number, decimals, dec_point, thousands_sep)

Trong đó:

 • number: số đầu vào
 • decimals: số thập phân. Không bắt buộc. Và phải là kiểu số nguyên.
 • dec_point: Tham chiếu đến dấu phân cách của các dấu thập phân. Không bắt buộc.
 • thousands_sep: Đề cập đến dấu phân cách hàng nghìn. Không bắt buộc.

Lưu ý: Hàm chấp nhận một, hai hoặc bốn tham số (không phải ba).

Ví dụ 1:

<?php 
$n=1000000; 
echo "Kết quả :".number_format($n); 
?>

Kết quả :1,000,000

Ví dụ 2:

<?php 
$n=1000000; 
echo "Kết quả :".number_format($n,2); 
?>

Kết quả :1,000,000.00

Ví dụ 3: 

<?php 
$n=199.9;  
echo "Kết quả :".number_format($n); 
?>

Như vậy với 3 ví dụ trên bạn đã hiểu được hàm number_format() trong PHP và cách sử dụng. Ứng dụng của hàm này sẽ dùng để hiển thị giá sản phẩm cho các website bán hàng.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *