Hàm htmlentities() và html_entity_decode() được sử dụng để làm việc với các ký tự HTML. Vậy làm thế nào để sử 2 hàm này trong PHP một cách dễ dàng. Hãy tìm hiểu khái niệm và cách dùng qua bài dưới đây.

Hàm htmlentities() trong PHP

Hàm htmlentities() đượng dùng để chuyển đổi các ký tự thành ký tự HTML entiies.

HTML Entities là gì?

HTML entiies là ký tự thực thể được sử dụng để hiển thị các biểu tượng, ký tự trong HTML.

Giả sử như bạn đang muốn viết dấu < hoặc > so sánh hai số nhưng lúc này trình duyệt cho rằng đó là một tag của HTML. Để tránh tình trạng này cần phải dùng tới HTML entiies.

Khi viết sẽ có dạng:

&name;
&#number;

Một số ký tự thực thể trong HTML:

thuc-the-html

Cú pháp htmlentities:

htmlentities( $string, $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401, $encoding = ini_get("default_charset");

Giải thích:

 • $string: Là chuỗi cần truyền vào
 • $flags: truyền vào một số giá trị như:
  • ENT_COMPAT.
  • ENT_QUOTES.
  • ENT_NOQUOTES.
  • ENT_IGNORE .
  • ENT_SUBSTITUTE.
  • ENT_DISALLOWED.
  • ENT_HTML401.
  • ENT_XML1.
  • ENT_XHTML.
  • ENT_HTML5
 • $encoding: Đây là một tham số không bắt buộc

Chạy đoạn mã sau:

<?php
$html="<html> <head><head>Một đoạn văn bản  </html>";
$string = htmlentities( $html, ENT_COMPAT, 'UTF-8');
$result = htmlentities( $string, ENT_COMPAT, 'UTF-8');
 
echo $string. "<br \>";
echo $result . "<br \>";
?>

Kết quả nhận được là:

<html> <head><head>Một đoạn văn bản  </html>
&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;head&gt;Một đoạn văn bản  &lt;/html&gt;

Hàm html_entity_decode() trong PHP

Hàm html_entity_decode() sẽ làm việc ngược lại so với htmlentities(). Sẽ chuyển đổi ký tự thực thể sang ký tự HTML.

Cũng với ví dụ trên mình sẽ thêm một đoạn lệnh phía dưới:

$r = html_entity_decode($result);

echo $result . "<br \>";
echo $r . "<br \>";

Và kết quả khi echo $r ra sẽ là:

<html> <head><head>Một đoạn văn bản </html>

Với bài viết về hai hàm htmlentities(), html_entity_decode() trong PHP bạn đã hiểu được cách dùng như thế nào rồi đấy. Khi đọc bạn nên viết mã để thực hành kẻo quên mất nhé. Ngoài ra hãy thường xuyên ghé thăm blog để đọc thật nhiều bài viết về ngôn ngữ PHP.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *