Hàm file_put_contents() trong PHP

Xin chào tất cả anh em đang tìm hiểu về PHP, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một hàm tên là File_put_contents(). Hàm này có chức năng sẽ ghi dữ liệu vào một file được tạo ra bằng PHP.

Cú pháp:

file_put_contents(filename, data, mode, context)

Các tham số truyền vào:

filenameBắt buộc. Chỉ định đường dẫn đến tệp để ghi vào. Nếu tệp không tồn tại, hàm này sẽ tạo một tệp.
dataBắt buộc. Dữ liệu để ghi vào tệp. Có thể là một chuỗi, mảng hoặc một luồng dữ liệu.
modeKhông bắt buộc. Chỉ định cách mở / ghi vào tệp.
contextKhông bắt buộc. Chỉ định ngữ cảnh của xử lý tệp. Ngữ cảnh là một tập hợp các tùy chọn có thể sửa đổi hành vi của một luồng.

Ví dụ 1:

<?php echo file_put_contents("test.txt" ,"Xin chào!"); ?>

Ví dụ 2:

<?php
   $file = "test.txt";
   // Thêm một dòng mới trong file
   $test = "Bạn tên là gì?";
   // sử dụng cờ FILE_APPEND để nối nội dung vào cuối tệp
   // Và cờ LOCK_EX để ngăn bất kỳ ai khác ghi vào tệp cùng một lúc
   file_put_contents($file, $test, FILE_APPEND | LOCK_EX);
   echo "Nội dung đã được thêm thành công";
?>

Kết luận: Với hàm file_put_contents() bạn sẽ đưa dữ liệu từ input vào trong một tập tin thông qua Form dễ dàng. Hãy thử tạo file và làm theo hướng dẫn xem thế nào nhé.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *