Hàm file_put_contents() trong PHP

Xin chào tất cả anh em đang tìm hiểu về PHP, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một hàm tên là File_put_contents(). Hàm này có chức năng sẽ ghi dữ liệu vào một file được tạo ra bằng PHP.

Cú pháp:

file_put_contents(filename, data, mode, context)

Các tham số truyền vào:

filename Bắt buộc. Chỉ định đường dẫn đến tệp để ghi vào. Nếu tệp không tồn tại, hàm này sẽ tạo một tệp.
data Bắt buộc. Dữ liệu để ghi vào tệp. Có thể là một chuỗi, mảng hoặc một luồng dữ liệu.
mode Không bắt buộc. Chỉ định cách mở / ghi vào tệp.
context Không bắt buộc. Chỉ định ngữ cảnh của xử lý tệp. Ngữ cảnh là một tập hợp các tùy chọn có thể sửa đổi hành vi của một luồng.

Ví dụ 1:

<?php echo file_put_contents("test.txt" ,"Xin chào!"); ?>

Ví dụ 2:

<?php
   $file = "test.txt";
   // Thêm một dòng mới trong file
   $test = "Bạn tên là gì?";
   // sử dụng cờ FILE_APPEND để nối nội dung vào cuối tệp
   // Và cờ LOCK_EX để ngăn bất kỳ ai khác ghi vào tệp cùng một lúc
   file_put_contents($file, $test, FILE_APPEND | LOCK_EX);
   echo "Nội dung đã được thêm thành công";
?>

Kết luận: Với hàm file_put_contents() bạn sẽ đưa dữ liệu từ input vào trong một tập tin thông qua Form dễ dàng. Hãy thử tạo file và làm theo hướng dẫn xem thế nào nhé.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…