Khi học lập trình hướng đối tương (OOP) trong PHP bạn sẽ gặp phải hai hàm __construct__destruct. Vậy làm thế nào để viết và sử dụng chúng? Hãy tham khảo những ví dụ ngay dưới đây.

Hàm __construct trong php là gì?

Hàm __construct là một hàm khởi tạo. PHP sẽ tự động gọi hàm này khi bạn tạo một đối tượng từ một lớp. Lưu ý rằng hàm khởi tạo bắt đầu bằng hai dấu gạch dưới (__).

Ví dụ:

<?php
class Test {
  function vidu() {
    echo 'Tìm hiểu về Construct';
  }
}
$result = new Test();
$result->vidu();

?>

Sau khi chạy sẽ in ra kết quả là dòng chữ

Tìm hiểu về Construct

Tiếp theo mình sẽ sửa lại

<?php
class Test {
  function __construct() {
    echo 'Tìm hiểu về Construct';
  }
}
$result = new Test();
?>

Và kết quả cũng tương tự như trên.

Với ví dụ đầu tiên thì hàm đó là một hàm thông thường. Còn ví dụ tiếp theo là hàm khởi tạo. Có nghĩa là nó sẽ khởi tạo các thuộc tính cho đối tượng của Class đó.

Hàm __destruct trong PHP

Hàm hủy (destructor) đây là hàm được tự động thực thi khi đối tượng bị hủy bỏ.

Hàm này thường dùng để thực hiện các hoạt động dọn dẹp trước khi xóa bỏ đối tượng đã tạo.

PHP sẽ tự động gọi hàm này ở cuối tập lệnh PHP. Lưu ý viết hàm bắt đầu bằng hai dấu gạch dưới (__).

<?php
class DoiTuong {
 public $ten;
 public $tuoi;

 function __construct($ten, $tuoi) {
  $this->ten = $ten;
  $this->tuoi = $tuoi;
 }
 function __destruct() {
  echo "Đây là {$this->ten} sinh năm {$this->tuoi}";
 }
}

$result = new DoiTuong("Nam",'1990');
?>

Với 2 ví dụ tương ứng với hai hàm construct và hàm destruct trong PHP bạn đã phần nào hiểu được một chút kiến thức về hướng đối tượng rồi đấy. Trong những bài viết tiếp theo mình sẽ đi viết thêm về OOP PHP hãy theo dõi nhé!

Cùng chủ đề

Category:
Tags:

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *