Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() có tác dụng loại bỏ các phần tử có giá trị trùng lặp trong mảng.

Lưu ý: Hai phần tử được coi là bằng nhau nếu và chỉ khi (chuỗi) $elem1 === (chuỗi) $elem2 tức là khi biểu diễn chuỗi giống nhau, phần tử đầu tiên sẽ được sử dụng.

Cú pháp:

array_unique($array);

Ví dụ:

$array = array(1, 2, 2, 3); 
print_r(array_unique($array));

Kết quả:

Array ( [0] => 1 [1] => 2 [3] => 3 )

Ví dụ 2:

<?php
$fruits_list = array('Orange',  'Apple', ' Banana', 'Cherry', ' Banana');
$result = array_unique($fruits_list);
print_r($result);
?>

Kết quả:

Array ( [0] => Orange [1] => Apple [2] => Banana [3] => Cherry )

Với 2 ví dụ đã nêu ở trên bạn đã biết cách sử dụng Hàm array_unique() trong PHP rồi đúng không nào?

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…