Hàm array_unique() có tác dụng loại bỏ các phần tử có giá trị trùng lặp trong mảng.

Lưu ý: Hai phần tử được coi là bằng nhau nếu và chỉ khi (chuỗi) $elem1 === (chuỗi) $elem2 tức là khi biểu diễn chuỗi giống nhau, phần tử đầu tiên sẽ được sử dụng.

Cú pháp:

array_unique($array);

Ví dụ:

$array = array(1, 2, 2, 3); 
print_r(array_unique($array));

Kết quả:

Array ( [0] => 1 [1] => 2 [3] => 3 )

Ví dụ 2:

<?php
$fruits_list = array('Orange',  'Apple', ' Banana', 'Cherry', ' Banana');
$result = array_unique($fruits_list);
print_r($result);
?>

Kết quả:

Array ( [0] => Orange [1] => Apple [2] => Banana [3] => Cherry )

Với 2 ví dụ đã nêu ở trên bạn đã biết cách sử dụng Hàm array_unique() trong PHP rồi đúng không nào?

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *