Khi viết code PHP bạn sẽ cần dùng tới hàm addslashes trong PHP để sử dụng để trả về một chuỗi trích dẫn có dấu gạch chéo. Nó hoạt động với một số ký tự:

  • Dấu ngoặc kép (‘)
  • Dấu ngoặc kép (“)
  • Blackslash (|)
  • NUL (byte NUL)

Chẳng hạn để in một chuỗi ra màn hình trong PHP bạn sẽ viết như sau:

<?php 
echo 'Xin chào bạn hiền!';
?>

Như với trường hợp bạn muốn in dòng chữ I’m Blogger thì sao nhỉ?

Nếu viết như bên dưới sẽ xảy ra lỗi

<?php 
echo 'I'm Blogger'; 
?>

Cách viết chuỗi (String) với hàm addslashes trong PHP

<?php 
$str = 'What does "WHO" mean?'; 
echo $str."<br/>"; 
echo addslashes($str); 
?>

Kết quả:

What does "WHO" mean?
What does \"WHO\" mean?

Hàm addslashes sẽ được sử dụng để chuẩn bị một chuỗi để lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và các truy vấn cơ sở dữ liệu.

Đây là một hàm có độ phổ biến rộng rãi khi học lập trình PHP. Chính vì thế bạn cần ghi nhớ và thực hành về nó.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *