Cài đặt phpMyAdmin trên Centos 6, 7

Sau khi cài đặt LAMP xong xuôi bạn sẽ phải tiến hành cài đặt phpMyAdmin trên Centos 6, 7 để lưu trữ dữ liệu nếu thiếu bước này bạn sẽ không thể lưu lại mọi thông tin trên website. Trước khi thực hiện bạn cần kiểm tra phiên bản PHP của Linux nếu thấp hơn phiên bản 5.4 cần nâng cấp lên.

I, Mở EPEL repo

wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-7.noarch.rpm
rpm -ivh epel-release-6-7.noarch.rpm

II, CÀI ĐẶT PHPMYADMIN

yum search phpmyadmin
yum -y install phpmyadmin

III, CẤU HÌNH PHPMYADMIN

Dùng lệnh mở file phpMyAdmin.conf

vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Tìm đến các đoạn có nội dung như dưới đây

<Directory “/usr/share/phpmyadmin”>
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
</Directory>

Thay toàn bộ đoạn 127.0.0.1 thành ALL để có thể truy cập trên các máy khác nhé.
Cuối cùng khởi động lại máy chủ

service httpd restart

Cuối cùng đăng nhập vào địa chỉ http://IP/phpmyadmin để vào database

Qua bài viết cài đặt phpMyAdmin ở trên Centos với 3 bước đơn giản hi vọng bạn có thể làm được.

Chúc bạn thành công

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…