Cài đặt phpMyAdmin trên Centos 6, 7

Sau khi cài đặt LAMP xong xuôi bạn sẽ phải tiến hành cài đặt phpMyAdmin trên Centos 6, 7 để lưu trữ dữ liệu nếu thiếu bước này bạn sẽ không thể lưu lại mọi thông tin trên website. Trước khi thực hiện bạn cần kiểm tra phiên bản PHP của Linux nếu thấp hơn phiên bản 5.4 cần nâng cấp lên.

I, Mở EPEL repo

wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-7.noarch.rpm
rpm -ivh epel-release-6-7.noarch.rpm

II, CÀI ĐẶT PHPMYADMIN

yum search phpmyadmin
yum -y install phpmyadmin

III, CẤU HÌNH PHPMYADMIN

Dùng lệnh mở file phpMyAdmin.conf

vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Tìm đến các đoạn có nội dung như dưới đây

<Directory “/usr/share/phpmyadmin”>
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
</Directory>

Thay toàn bộ đoạn 127.0.0.1 thành ALL để có thể truy cập trên các máy khác nhé.
Cuối cùng khởi động lại máy chủ

service httpd restart

Cuối cùng đăng nhập vào địa chỉ http://IP/phpmyadmin để vào database

Qua bài viết cài đặt phpMyAdmin ở trên Centos với 3 bước đơn giản hi vọng bạn có thể làm được.

Chúc bạn thành công

Cùng chủ đề