Các kiểu dữ liệu trong Java

Trong bài viết về biến trong Java bạn biết được rằng nó được lưu trữ trong bộ nhớ. Biến sẽ được lưu với các kiểu dữ liệu khác nhau. Mỗi kiểu lại có kích thước khác nhau. Vậy thì có bao nhiêu kiểu dữ liệu và cách sử dụng chúng như thế nào.

Kiểu dữ liệu trong Java là gì?

Kiểu dữ liệu trong tiếng Anh là Data type. Type là cách phân loại dữ liệu giúp cho trình biên dịch hay thông dịch hiểu được dữ liệu mà lập trình viên muốn lưu.

Tất cả các dữ liệu đều cấu tạo từ bit. Một bit chỉ có giá trị 0 hoặc 1. Với bit mình sẽ đề cập rõ hơn trong một bài khác.

Các kiểu dữ liệu Java

Có 8 kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java:

Data Type Kích thước Mô tả
byte 1 byte Giá trị mặc định của nó là 0. Dùng lưu trữ các số nguyên từ -128 đến 127
short 2 bytes Giá trị mặc định của nó là 0. Lưu trữ các số nguyên từ -32,768 đến 32,767
int 4 bytes Giá trị mặc định là 0. Lưu trữ các số nguyên từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647
long 8 bytes Lưu trữ các số nguyên từ -9,223,372,036,854,775,808 đến 9,223,372,036,854,775,807.
float 4 bytes Được sử dụng để biểu diễn một số thực (real number) có kích thước 4 byte (32 bit). Giá trị mặc định 0.0f
double 8 bytes Được sử dụng để biểu diễn một số thực (real number) có kích thước 8 byte (64 bit).
boolean 1 bit Lưu trữ các giá trị đúng (true) hoặc sai (false). Giá trị mặc định là false
char 2 bytes Lưu trữ một ký tự / chữ cái hoặc các giá trị ASCII. Giá trị nhỏ nhất của kiểu dữ liệu char là ‘u0000′(0) và giá trị lớn nhất của là ‘uffff’.

Bài viết trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Java. Khi làm khai báo các biến, chuỗi bạn cần sử dụng chúng để lưu giá trị. Vì thế bạn cần ghi nhớ thật kỹ để khai báo chính xác.

Related Posts

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

noi-chuoi-java

Nối chuỗi trong Java

Nối chuỗi trong Java là phương pháp nối hai chuỗi riêng biệt lại với nhau. Bạn có thể sử dụng toán tử (+) hoặc phương thức concat()….

vuejs-la-gi

Vuejs là gì? Tìm hiểu tổng quan về Vue.js

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía Front end có độ phổ biến rất lớn. Hàng loạt Framework Js được ra đời được viết từ nó. Và…

Overriding-java-1

Overriding trong Java

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về tính đa hình trong Java thông qua Overriding. Nếu bạn đã tìm hiểu về kế thừa lớp sẽ thấy…

javascript

Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong…