Các hàm xử lý file trong PHP

Trong php xử lý file là kiến thức cũng khá cần thiết. Khi bạn muốn ghi dữ liệu vào một tệp như .txt, excel thay vì copy thủ công thì chỉ cần dùng code PHP sẽ tự động thêm vào. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các hàm xử lý file để lưu, đọc một tập tin.

Hàm open()

Cú pháp:

open($path, $option)

$path: là đường dẫn tới file

$option: quyền truy cập vào file

Các quyền bao gồm:

 • r: chỉ đọc file
 • r+: mở tập tin đọc và ghi
 • w: mở file chỉ để ghi. Nếu tập tin không tồn tại thì tạo file mới
 • w+: Viết và đọc. Nếu file không tồn tại tạo file mới
 • a: mở tập tin chỉ để ghi. Nếu tồn tại ghi vào phần dưới của file
 • a+: đọc và ghi. Thêm nội dung mới vào phía sau
 • x: tạo tập tin mới chỉ để ghi
 • x+: Tạo file mới đọc và ghi. Trả về false nếu file tồn tại.

Thực hành tạo tập tin mới

Để viết nội dung vào file bạn dùng hàm fwrite()

$path = 'demo.txt';
$myfile = fopen($path, "w") or die("Unable to open file!");
$txt = "Xin chaon";
fwrite($myfile, $txt);
fclose($myfile);

Sau khi chạy file bạn sẽ vào htdocs để kiểm tra file đã được tạo hay chưa.

Tiếp theo sẽ đọc file

$path = 'demo.txt';
$f = fopen($path, 'r');

if ($f) {
  $contents = fread($f, filesize($path));
  fclose($f);
  echo nl2br($contents);
}

Để đọc bạn dùng tới hàm fread().

Đọc file từng dòng

$path = 'demo.txt';
$fopen = fopen($path,'r');
while ($line = fgets($fopen)) {
 echo $line.'<br/>';
}
fclose($fopen);

Hàm fgets() sẽ dùng để đọc dòng trong file.

Cách đọc khác sử dụng file_get_contents()

<?php
$file = 'demo.txt';
$doc=file_get_contents($file);

$line=explode("n",$doc);
foreach($line as $newline){
  echo $newline.'<br>';
}

Bài viết này bạn đã được tìm hiểu về các hàm xử lý file rồi. Chúng là những hàm khá hữu ích để thao tác tạo, đọc một tập tin. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thực hành hãy để lại comment bên dưới để được hỗ trợ.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…