Biến (Variables) trong JavaScript

Mọi ngôn ngữ lập trình đều không thể thiếu biến (Variables). Đối với JavaScript cũng tương tự. Bài viết này bạn sẽ hiểu rõ hơn về biến trong JavaScript là gì, cách khai báo và sử dụng thật hiệu quả.

Biến là gì?

Biến là vùng chứa được đặt tên. Bạn sẽ đặt dữ liệu vào các vùng chứa này và sau đó tham chiếu đến dữ liệu chỉ bằng cách đặt tên cho vùng chứa. Các biến có thể thay đổi giá trị bất cứ lúc nào. Và được lưu trữ trong bộ nhớ RAM trình duyệt mà bạn đang sử dụng.

Cách khai báo biến trong JavaScript

Để khai báo một biến bạn sẽ sử dụng 3 từ khóa var, letconst.

Quy tắc đặt tên biến:

  • Không được đặt tên biến có dấu
  • Không chứa các ký tự đặt biệt như *, &, $
  • Không được bắt đầu bằng số
  • Nếu 2 từ trở lên phải đặt dấu gạch dưới _
  • Không được đặt trùng với các từ khóa khai báo
  • Khai báo nhiều biến trên một dòng. Ví dụ: var a = 1, b = 2, c = 3;

Var trong JavaScript

Biến var có thể truy cập trong phạm vi của hàm (Function).

Cú pháp:

var ten_bien;
var ten_bien =  giá trị ;

Ví dụ 1:

var a;
var b = 10;
var ten = "Quỳnh";

Ví dụ 2:

function myFunction() {
var c = 1;
document.write(c);
return c;
}
myFunction();

Let trong JavaScript

Biến let chỉ có thể truy cập trong phạm vi block bao quanh nó được xác định bằng cặp {}.

Từ khóa let không được hỗ trợ đầy đủ trong Internet Explorer 11 hoặc sớm hơn.

Ví dụ:

let i = 5;
for (let i = 0; i < 10; i++) {
document.write(i+"<br>");
}

Const trong JavaScript

const được sử dụng để khai báo 1 hằng số, và giá trị của nó không thay đổi trong suốt chương trình.

Các biến với từ khóa const hoạt động giống như các biến let, ngoại trừ chúng không thể được gán lại.

Khai báo một biến với const tương tự như let truy cập trong phạm vi khối (Block Scope).

Kiểu khai báo đúng:

const PI = 3.14159265359;

Khai báo sai:

const PI;
PI = 3.14159265359;

Các loại dữ liệu JavaScript

  • Biến chứa các giá trị số như 1, 2, 3…
  • Biến chứa giá trị văn bản như “Jhon”. Đối với chữ viết được đặt trong dấu ngoặc kép “” hoặc nháy đơn ”.
  • Biến chứa kiểu logic (Boolean) true hoặc false. Ví dụ: var x = true;
  • Biến chứa kiểu Null – rỗng. Ví dụ: var y = null;

Kết luận: Qua bài viết này bạn đã được tìm hiểu về biến trong JavaScript và các từ khóa var, let, const. Đây là một trong những kiến thức quan trọng cần nắm vững. Chúc bạn học tốt!

Related Posts

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

noi-chuoi-java

Nối chuỗi trong Java

Nối chuỗi trong Java là phương pháp nối hai chuỗi riêng biệt lại với nhau. Bạn có thể sử dụng toán tử (+) hoặc phương thức concat()….

vuejs-la-gi

Vuejs là gì? Tìm hiểu tổng quan về Vue.js

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía Front end có độ phổ biến rất lớn. Hàng loạt Framework Js được ra đời được viết từ nó. Và…

Overriding-java-1

Overriding trong Java

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về tính đa hình trong Java thông qua Overriding. Nếu bạn đã tìm hiểu về kế thừa lớp sẽ thấy…

javascript

Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong…