Phương thức Scrolltop trong Jquery

ScrollTop() jQuery là phương thức lấy vị trí hiện tại theo chiều dọc của thanh cuộn cho các thành phần đầu tiên trong một bộ các thành phần phù hợp. Hoặc nó thiết lập vị trí dọc của thanh cuộn cho mỗi thành phần phù hợp. Giá trị của vị trí được tính theo số nguyên.

.scrollTop()

Cú pháp:

<script>
  jQuery(selector).scrollTop();
</script>

Hãy thực hành ví dụ sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.test {
  height: 1000px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 
<script> 
jQuery(document).ready(function(){ 
  jQuery("button").click(function(){ 
  	alert(jQuery("div").scrollTop() + " px"); 
  }); 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
<div style="border:3px solid red;width:250px;height:200px;overflow:auto"> 
 
<p class="test"></p>
 
</div><br> 
<button>Vị trí</button> 
</body> 
</html>

Sau khi cuộn chuột đến một vị trí nào đó ấn vào button bạn sẽ xác định được vị trí của thanh cuộn đó

scrolltop

 

.scrollTop(Giá trị)

Cú pháp:

.scrollTop(200);

Ví dụ:

Cũng làm tương tự như ở trên nhưng thay đoạn code jQuery bằng mã sau:

jQuery(document).ready(function(){ 
  jQuery("div").scrollTop(200);  
});

Lúc này thanh cuộn sẽ nằm ở vị trí cách top là 200px.

scrolltop1

Như vậy là với các ví dụ trên bạn đã hiểu được cách sử dụng Scrolltop() trong jQuery như thế nào rồi. Chức năng thường gặp nhất cho website đó là sử dụng để tạo nút back to top cho website. Hãy tìm hiểu và thực hành về phương thức Scrolltop nhé.

Related Posts

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

Khai báo biến trong Python: Hướng dẫn cho người mới

Khai báo biến là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, và Python cũng không phải là ngoại…