.next() và .prev() trong jQuery

Trong bài viết trước bạn đã được tìm hiểu về .siblings() trong jQuery để tìm anh chị em cùng cấp trong bộ chọn. Bài viết này bạn sẽ được học về .next() và .prev(). Chức năng thường gặp là tạo slide có nút bấm next để chọn ảnh tiếp sau và prev để trở về trước.

Ví dụ về .next() jQuery

<html>
<head>
<title>Ví dụ jQuery next sibling</title>

<style>
 li {
  width: 60px;
  height: 60px;
  margin: 5px;
  float: left;
  border: 1px blue solid;
  padding: 5px;
  list-style-type: none;
 }
</style>
 
</head>
<body>
 
<p><button>Move to Next</button></p> 
<ul>
<li id="start">item1</li>
<li>item2</li>
<li>item3</li>
<li>item4</li>
<li>item5</li>
</ul>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script> 
<script>
var $currItem = $( "#start" );
$currItem .css( "background-color", "red" );
$( "button" ).click(function() {
 $currItem = $currItem .next();
 $( "li" ).css( "background-color", "" );
 $currItem .css( "background-color", "red" );
});
</script>
 
</body>
</html>

next-jquery

Ví dụ về .prev() jQuery

<html>
<head>
<title>Ví dụ jQuery prev sibling</title>

<style>
 li {
  width: 60px;
  height: 60px;
  margin: 5px;
  float: left;
  border: 1px blue solid;
  padding: 5px;
  list-style-type: none;
 }
</style>
 
</head>
<body>
 
<p><button>Move to Next</button></p> 
<ul>
<li>item1</li>
<li>item2</li>
<li>item3</li>
<li>item4</li>
<li id="startPrev">item5</li>
</ul>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script> 
<script>
var $currItem = $( "#startPrev" );
$currItem .css( "background-color", "green" );
$( "button" ).click(function() {
 $currItem = $currItem .prev();
 $( "li" ).css( "background-color", "" );
 $currItem .css( "background-color", "green" );
});
</script>
 
</body>
</html>

prev-jquery

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…