.siblings() trong jQuery

Phương thức .siblings() sẽ lấy thành phần con cùng cấp của mỗi thành phần trong bộ chọn phù hợp. Và sẽ không chọn chính nó.

Giả sử bạn có một danh sách sử dụng <ul> trong đó có các phần tử con là <li>. Bạn sẽ muốn chọn các <li> cùng trong <ul> thì lúc này cần dùng tới .siblings().

Cú pháp:

.siblings()

// Tìm tất cả các anh chị em, ngoại trừ chính nó.

$('li').siblings();

.siblings('Bộ chọn')

// Tìm tất cả các anh chị em có cùng class là bộ chọn.

$('li').siblings('.selected');

Ví dụ .siblings():

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ví dụ</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
jQuery(function($){
    $('.item2').siblings().css("color","red");
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>li 01</li>
<li class="item2">li 02</li>
<li>li 03</li>
<li>li 04</li>
</ul>
</body>
</html>

siblings-1

Ví dụ .siblings(Bộ chọn):

Thay thế mã jQuery ở ví dụ trên bằng mã sau:

<script>
jQuery(function($){
    $('li').siblings(".item2").css("color","red");
});
</script>

Và kết quả ngược lại so với ví dụ 1

siblings-2

Kết thúc bài học về phương thức .siblings() jQuery bạn đã hoàn toàn biết cách sử dụng rồi. siblings JQuery thường gặp trong các chức năng như tạo Slide ảnh và nhiều thứ khác nữa.

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…