Lệnh tạo bảng (CREATE TABLE) trong MySQL Server

Trong một cơ sở dữ liệu (Database) sẽ lưu trữ nhiều thông tin khác nhau. Chẳng hạn như 1 trang web sẽ có bảng chứa post, thành viên riêng biệt vì thế lúc này cần dùng tới lệnh tạo bảng CREATE TABLE trong MySQL server.

Lệnh tạo bảng (CREATE TABLE) trong MySQL

Trước tiên bạn truy cập vào localhost/phpmyadmin tạo một Database bằng cách nhấp vào New database

Tạo bảng trong MySQL Server

Đặt tên cho cơ sở dữ liệu và chọn utf8_general_ci

create-table-in-mysql-server-1

Sau đó nhấp vào data1 ở cột bên phải, tiếp theo bạn nhập tên bảng cần đặt vào last name, number of column là số cột (row) => Cuối cùng ấn Perform

create-table-in-mysql-server-2

Ví dụ:

Mình sẽ tạo row trong bảng thanhvien gồm có id, username, password, phone

create-table-in-mysql-server-3

Type: kiểu dữ liệu INT (Số nguyên), VARCHAR (Ký tự)

Size/values: Kích thước

Storage engine: Chọn MyISAM

Classification: utf_general_ci

Cuối cùng ấn Save để lưu lại.

create-table-in-mysql-server-4

Để sửa lại các row bạn nhấp vào thanhvien

Tiếp theo ấn Structure nó sẽ hiện ra các row để bạn chỉnh sửa

create-table-in-mysql-server-5

Tại khu vực Action bạn sẽ dùng Edit (Chỉnh sửa), Remove (Xoá)

Tạo bảng bằng lệnh SQL

Cũng ví dụ trên nhưng bạn sẽ dùng lệnh SQL để tạo.

Nhấp vào data1 => Ấn vào tab SQL

Paste đoạn mã sau vào

CREATE TBLE thanhvien2(
`id` INT(11)NULL AUTO_INCREMENT,
`username` VARCHAR(100) NOT NULL,
`password` VARCHAR(100) NOT NULL,
`phone` VARCHAR(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE = InnoDB

Giải thích:

NULL: người dùng nhập thông tin vào hay không nhập đều được (Có thể để trống)

NOT NULL: bắt buộc phải nhập thông tin (Không được để trống)

AUTO_INCREMENT: nghĩa là cột nào trong table các bạn muốn tự động tăng mà không cần nhập. Ví dụ id nó có thể tự tăng lên 1, 2, 3... n

PRIMARY KEY: đây là khoá chính trong bảng thường là id

ENGINE = InnoDB: Kiểu lưu trữ bảng. Có 3 kiểu lưu trưc là InnoDB, MyISAM và Memory.

create-table-in-mysql-server-6

Cuối cùng ấn Perform để thực hiện lệnh tạo bảng.

Lời kết: Qua bài viết này bạn đã biết cách tạo bảng trong SQL Server rồi đấy. Nó là một phần kiến thức quan trọng khi tìm hiều về MySQL vì thế bạn cần thực hành nhiều. Chúc bạn thành công!

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…