Trong một cơ sở dữ liệu (Database) sẽ lưu trữ nhiều thông tin khác nhau. Chẳng hạn như 1 trang web sẽ có bảng chứa post, thành viên riêng biệt vì thế lúc này cần dùng tới lệnh tạo bảng CREATE TABLE trong MySQL server.

Lệnh tạo bảng (CREATE TABLE) trong MySQL

Trước tiên bạn truy cập vào localhost/phpmyadmin tạo một Database bằng cách nhấp vào New database

Tạo bảng trong MySQL Server

Đặt tên cho cơ sở dữ liệu và chọn utf8_general_ci

create-table-in-mysql-server-1

Sau đó nhấp vào data1 ở cột bên phải, tiếp theo bạn nhập tên bảng cần đặt vào last name, number of column là số cột (row) => Cuối cùng ấn Perform

create-table-in-mysql-server-2

Ví dụ:

Mình sẽ tạo row trong bảng thanhvien gồm có id, username, password, phone

create-table-in-mysql-server-3

Type: kiểu dữ liệu INT (Số nguyên), VARCHAR (Ký tự)

Size/values: Kích thước

Storage engine: Chọn MyISAM

Classification: utf_general_ci

Cuối cùng ấn Save để lưu lại.

create-table-in-mysql-server-4

Để sửa lại các row bạn nhấp vào thanhvien

Tiếp theo ấn Structure nó sẽ hiện ra các row để bạn chỉnh sửa

create-table-in-mysql-server-5

Tại khu vực Action bạn sẽ dùng Edit (Chỉnh sửa), Remove (Xoá)

Tạo bảng bằng lệnh SQL

Cũng ví dụ trên nhưng bạn sẽ dùng lệnh SQL để tạo.

Nhấp vào data1 => Ấn vào tab SQL

Paste đoạn mã sau vào

CREATE TBLE thanhvien2(
`id` INT(11)NULL AUTO_INCREMENT,
`username` VARCHAR(100) NOT NULL,
`password` VARCHAR(100) NOT NULL,
`phone` VARCHAR(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE = InnoDB

Giải thích:

NULL: người dùng nhập thông tin vào hay không nhập đều được (Có thể để trống)

NOT NULL: bắt buộc phải nhập thông tin (Không được để trống)

AUTO_INCREMENT: nghĩa là cột nào trong table các bạn muốn tự động tăng mà không cần nhập. Ví dụ id nó có thể tự tăng lên 1, 2, 3... n

PRIMARY KEY: đây là khoá chính trong bảng thường là id

ENGINE = InnoDB: Kiểu lưu trữ bảng. Có 3 kiểu lưu trưc là InnoDB, MyISAM và Memory.

create-table-in-mysql-server-6

Cuối cùng ấn Perform để thực hiện lệnh tạo bảng.

Lời kết: Qua bài viết này bạn đã biết cách tạo bảng trong SQL Server rồi đấy. Nó là một phần kiến thức quan trọng khi tìm hiều về MySQL vì thế bạn cần thực hành nhiều. Chúc bạn thành công!

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *