Câu lệnh UPDATE trong MySQL Server

Để sửa dữ liệu hay thông tin đã tồn tại trong Database chúng ta sẽ phải sử dụng câu lệnh UPDATE. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng câu lệnh UPDATE trong SQL…

Mysql-server

Câu lệnh SELECT trong MySQL Server

Một trong những lệnh thường sử dụng trong cơ sở dữ liệu đó là SELECT. Nó được dùng để truy xuất dữ liệu từ các dòng, cột trong 1 hay nhiều bảng khác nhau. Cùng…

tao-database-trong-mysql-server

Câu lệnh tạo Database trong MySQL Server

Để tạo cơ sở dữ liệu (Database) trong MySQL Server bạn dùng đến 2 cách. Cách thông thường là truy cập vào Phpmyadmin hoặc là dùng câu lệnh PHP. Trong bài viết này mình sẽ…

create-table-in-mysql-server-3

Lệnh tạo bảng (CREATE TABLE) trong MySQL Server

Trong một cơ sở dữ liệu (Database) sẽ lưu trữ nhiều thông tin khác nhau. Chẳng hạn như 1 trang web sẽ có bảng chứa post, thành viên riêng biệt vì thế lúc này cần…

Lệnh INSERT INTO MySQL

Câu lệnh INSERT trong MySQL Server

Một trong những câu lệnh thường được dùng thao tác với Database đó là lệnh INSERT trong SQL Server. Khi sử dụng chúng ta sẽ chèn dữ liệu mới vào bảng một cách dễ dàng.…