Dùng INSERT INTO thêm dữ liệu vào Database với Codeigniter

INSERT INTO là một lệnh thường dùng để thêm dữ liệu vào Database. Bài viết hôm nay bạn sẽ được hướng dẫn dùng INSERT INTO bằng Codeigniter với các bước thực hiện đơn giản.

Câu lệnh thêm dữ liệu mới vào bảng của cơ sở dữ liệu có cú pháp:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,…)
VALUES (value1, value2, value3,…)

Lệnh tạo bảng (CREATE TABLE) trong MySQL Server

Trước tiên bạn sẽ tạo 1 Database tên là data, sau đó dùng lệnh SQL để tạo 1 bảng tên user:

CREATE TABLE user (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`first_name` varchar(30) NOT NULL,
`last_name` varchar(30) NOT NULL,
`username` varchar(30) NOT NULL,
`email` varchar(30) NOT NULL,
`phone` varchar(30) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
);

Đầu tiên bạn sẽ truy cập vào thư mục C:\xampp\htdocs\myproject 

Nếu bạn chưa biết tạo dự án với Codeigniter hãy đọc thêm bài viết hướng dẫn sử dụng Framework Codeigniter

Để chèn dữ liệu vào CSDL bằng Codeigniter bạn sẽ tạo ra 3 tập tin:

myproject\application\controllers\Insert_data.php

myproject\application\models\Insert_model.php

myproject\application\views\insert.php

Code Insert_data.php

<?php 
class Insert_data extends CI_Controller 
{
	public function __construct()
	{
	/*call CodeIgniter's default Constructor*/
	parent::__construct();
	
	/*load database libray manually*/
	$this->load->database();
	
	/*load Model*/
	$this->load->model('Insert_model');
	}
    /*Insert*/
	public function savedata()
	{
		/*load registration view form*/
		$this->load->view('insert');
	
		/*Check submit button */
		if($this->input->post('dangky'))
		{
		
		$first_name=$this->input->post('first_name');
		$last_name=$this->input->post('last_name');
		$username=$this->input->post('username');
		$email=$this->input->post('email');
		$phone=$this->input->post('phone');
 
		$this->Insert_model->saverecords($first_name,$last_name,$username,$email,$phone);
		echo '<script language="javascript">alert("Đã tạo thành viên thành công!");</script>';
		}
	}
	
}
?>

Code Insert_model.php

<?php
class Insert_model extends CI_Model
{
/*Insert*/
function saverecords($first_name,$last_name,$username,$email,$phone)
{

$query="insert into user values('','$first_name','$last_name','$username','$email','$phone')";
$this->db->query($query);
}

}

Code file insert.php

<!DOCTYPE html> 
<html>
<head>
<title>Form Đăng Ký Thành Viên</title>
</head>
 
<body>
	<form method="post">
		<table width="600" border="1" cellspacing="5" cellpadding="5">
 <tr>
  <td width="230">First Name </td>
  <td width="329"><input type="text" name="first_name"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Last Name </td>
  <td><input type="text" name="last_name"/></td>
 </tr>
  <tr>
  <td>UserName </td>
  <td><input type="text" name="username"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Email ID </td>
  <td><input type="email" name="email"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Phone </td>
  <td><input type="text" name="phone"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="dangky" value="Save Data"/></td>
 </tr>
</table>
 
	</form>
</body>
</html>

Cuối cùng bạn truy cập vào liên kết http://localhost/myproject/index.php/Insert_data/savedata để chạy xem form đã được tạo chưa nhé!

Quách Quỳnh

Xin chào bạn mình là Quách Quỳnh! Chủ nhân của blog Quachquynh.com. Tại đây bạn sẽ tìm thấy những kiến thức về Wordpress, Seo và lập trình.

Hãy để lại bình luận:

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *