Bài 3: Dùng INSERT INTO thêm dữ liệu vào Database với Codeigniter

INSERT INTO là một lệnh thường dùng để thêm dữ liệu vào Database. Bài viết hôm nay bạn sẽ được hướng dẫn dùng INSERT INTO bằng Codeigniter với các bước thực hiện đơn giản.

Câu lệnh thêm dữ liệu mới vào bảng của cơ sở dữ liệu có cú pháp:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,…)
VALUES (value1, value2, value3,…)

Lệnh tạo bảng (CREATE TABLE) trong MySQL Server

Trước tiên bạn sẽ tạo 1 Database tên là data, sau đó dùng lệnh SQL để tạo 1 bảng tên user:

CREATE TABLE user (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`first_name` varchar(30) NOT NULL,
`last_name` varchar(30) NOT NULL,
`username` varchar(30) NOT NULL,
`email` varchar(30) NOT NULL,
`phone` varchar(30) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
);

Đầu tiên bạn sẽ truy cập vào thư mục C:xampphtdocsmyproject 

Nếu bạn chưa biết tạo dự án với Codeigniter hãy đọc thêm bài viết hướng dẫn sử dụng Framework Codeigniter

Để chèn dữ liệu vào CSDL bằng Codeigniter bạn sẽ tạo ra 3 tập tin:

myprojectapplicationcontrollersInsert_data.php

myprojectapplicationmodelsInsert_model.php

myprojectapplicationviewsinsert.php

Code Insert_data.php

<?php 
class Insert_data extends CI_Controller 
{
	public function __construct()
	{
	/*call CodeIgniter's default Constructor*/
	parent::__construct();
	
	/*load database libray manually*/
	$this->load->database();
	
	/*load Model*/
	$this->load->model('Insert_model');
	}
    /*Insert*/
	public function savedata()
	{
		/*load registration view form*/
		$this->load->view('insert');
	
		/*Check submit button */
		if($this->input->post('dangky'))
		{
		
		$first_name=$this->input->post('first_name');
		$last_name=$this->input->post('last_name');
		$username=$this->input->post('username');
		$email=$this->input->post('email');
		$phone=$this->input->post('phone');
 
		$this->Insert_model->saverecords($first_name,$last_name,$username,$email,$phone);
		echo '<script language="javascript">alert("Đã tạo thành viên thành công!");</script>';
		}
	}
	
}
?>

Code Insert_model.php

<?php
class Insert_model extends CI_Model
{
/*Insert*/
function saverecords($first_name,$last_name,$username,$email,$phone)
{

$query="insert into user values('','$first_name','$last_name','$username','$email','$phone')";
$this->db->query($query);
}

}

Code file insert.php

<!DOCTYPE html> 
<html>
<head>
<title>Form Đăng Ký Thành Viên</title>
</head>
 
<body>
	<form method="post">
		<table width="600" border="1" cellspacing="5" cellpadding="5">
 <tr>
  <td width="230">First Name </td>
  <td width="329"><input type="text" name="first_name"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Last Name </td>
  <td><input type="text" name="last_name"/></td>
 </tr>
  <tr>
  <td>UserName </td>
  <td><input type="text" name="username"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Email ID </td>
  <td><input type="email" name="email"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Phone </td>
  <td><input type="text" name="phone"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="dangky" value="Save Data"/></td>
 </tr>
</table>
 
	</form>
</body>
</html>

Cuối cùng bạn truy cập vào liên kết http://localhost/myproject/index.php/Insert_data/savedata để chạy xem form đã được tạo chưa nhé!

Related Posts

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…

Khai báo biến trong Python: Hướng dẫn cho người mới

Khai báo biến là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, và Python cũng không phải là ngoại…

Bài 1: Codeigniter Framework là gì? Cách cài đặt và sử dụng Codeigniter

Một trong những Framework được sử dụng để xây dựng website bằng ngôn ngữ lập trình PHP đó là Codeigniter Framework. Với nhiều ưu điểm nổi bật Codeigniter được các…

request-laravel-2

Request trong Laravel 8

Request là một khái niệm phổ biến trong lập trình. Với người mới tìm hiểu về Laravel sẽ cảm thấy hơi khó hiểu về nó. Vậy Request…

Framework là gì? Web Framwork nào được ưa chuộng nhất?

Framework là gì? Web Framwork nào được ưa chuộng nhất?

Khi bắt đầu học lập trình bạn sẽ nghe đến khái niệm Framework. Vậy thì Framework là gì? Ưu nhược điểm của nó như thế nào? Và…