Câu lệnh INSERT trong MySQL Server

Một trong những câu lệnh thường được dùng thao tác với Database đó là lệnh INSERT trong SQL Server. Khi sử dụng chúng ta sẽ chèn dữ liệu mới vào bảng một cách dễ dàng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn sử dụng INSERT để thêm thông tin nhanh chóng.

Chèn dữ liệu vào bảng với câu lệnh INSERT trong SQL

Cú pháp:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …,columnN)
VALUES (value1, value2, value3,…valueN);

Giải thích:

INSERT INTO là câu lệnh bắt đầu

table_name: tên bảng

column1, column2, column3: là tên cột

value1, value2, value3: giá trị cần chèn vào

Ví dụ:

Đầu tiên bạn sẽ truy cập vào http://localhost/phpmyadmin tạo một Database tên là data và tạo 1 bảng là member

Sau đó nhấp vào tab SQL chèn đoạn mã sau vào:

INSERT INTO member (username, password, email, phone)
VALUES ('Admin', '123456', '[email protected]', '0123456789');
Lệnh INSERT INTO MySQL
Lệnh INSERT INTO MySQL

Sau khi chèn xong bạn nhấp vào tab Browse (Giống trong hình) để xem lại thông tin đã chèn.

Ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện INSERT dữ liệu với mã PHP:

Kết luận: INSERT data vào MySQL là bài học đầu tiên để làm quen với cơ sở dữ liệu. Tiếp tục sau đó bạn cũng sẽ học thêm lệnh SELECT, UPDATE hay DELETE để thao tác với Database một cách dễ dàng hơn.

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…