Câu lệnh INSERT trong MySQL Server

Một trong những câu lệnh thường được dùng thao tác với Database đó là lệnh INSERT trong SQL Server. Khi sử dụng chúng ta sẽ chèn dữ liệu mới vào bảng một cách dễ dàng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn sử dụng INSERT để thêm thông tin nhanh chóng.

Chèn dữ liệu vào bảng với câu lệnh INSERT trong SQL

Cú pháp:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …,columnN)
VALUES (value1, value2, value3,…valueN);

Giải thích:

INSERT INTO là câu lệnh bắt đầu

table_name: tên bảng

column1, column2, column3: là tên cột

value1, value2, value3: giá trị cần chèn vào

Ví dụ:

Đầu tiên bạn sẽ truy cập vào http://localhost/phpmyadmin tạo một Database tên là data và tạo 1 bảng là member

Sau đó nhấp vào tab SQL chèn đoạn mã sau vào:

INSERT INTO member (username, password, email, phone)
VALUES ('Admin', '123456', '[email protected]', '0123456789');
Lệnh INSERT INTO MySQL
Lệnh INSERT INTO MySQL

Sau khi chèn xong bạn nhấp vào tab Browse (Giống trong hình) để xem lại thông tin đã chèn.

Ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện INSERT dữ liệu với mã PHP:

Kết luận: INSERT data vào MySQL là bài học đầu tiên để làm quen với cơ sở dữ liệu. Tiếp tục sau đó bạn cũng sẽ học thêm lệnh SELECT, UPDATE hay DELETE để thao tác với Database một cách dễ dàng hơn.