Cấu hình Virtual Host trên Centos 6, 7

Để VPS chạy một lúc nhiều tên miền thì chắc chắn bạn cần phải thực hiện cấu hình Virtual Host trên Centos hôm nay Quachquynh.com chia sẻ cùng bạn từng bước để tạo Virtual Host với Apache Centos như thế nào nhé!

I/ Mở file httpd.conf

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm đoạn #NameVirtualHost *:80 bỏ dấu thăng # phía trước đi sẽ là NameVirtualHost *:80

Tiếp theo thêm đoạn code dưới vào cuối cùng

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]domain.com
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com
DocumentRoot /var/www/domain.com/
</VirtualHost>

II/ Thực hiện phân quyền cho các tên miền bằng lệnh

chown -R apache:apache /var/www/html/domain.com

Nếu bạn có 2 tên miền thì cần 2 khối lệnh như sau:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]domain.com
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com
DocumentRoot /var/www/domain.com/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]domain-2.com
ServerName domain-2.com
ServerAlias www.domain-2.com
DocumentRoot /var/www/domain-2.com/
</VirtualHost>

Sau khi thêm vào bạn nên nhớ dùng lệnh

service httpd restart

Để khởi động lại Apache

Lưu ý: Mỗi lần thêm một tên miền vào bắt buộc phải dùng lệnh

chown -R apache:apache /var/www/html/domain.com


2 Bình luận “Cấu hình Virtual Host trên Centos 6, 7”

Comments are closed.