Cấu hình Virtual Host trên Centos 6, 7

Để VPS chạy một lúc nhiều tên miền thì chắc chắn bạn cần phải thực hiện cấu hình Virtual Host trên Centos hôm nay Quachquynh.com chia sẻ cùng bạn từng bước để tạo Virtual Host với Apache Centos như thế nào nhé!

I/ Mở file httpd.conf

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm đoạn #NameVirtualHost *:80 bỏ dấu thăng # phía trước đi sẽ là NameVirtualHost *:80

Tiếp theo thêm đoạn code dưới vào cuối cùng

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]domain.com
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com
DocumentRoot /var/www/domain.com/
</VirtualHost>

II/ Thực hiện phân quyền cho các tên miền bằng lệnh

chown -R apache:apache /var/www/html/domain.com

Nếu bạn có 2 tên miền thì cần 2 khối lệnh như sau:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]domain.com
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com
DocumentRoot /var/www/domain.com/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]domain-2.com
ServerName domain-2.com
ServerAlias www.domain-2.com
DocumentRoot /var/www/domain-2.com/
</VirtualHost>

Sau khi thêm vào bạn nên nhớ dùng lệnh

service httpd restart

Để khởi động lại Apache

Lưu ý: Mỗi lần thêm một tên miền vào bắt buộc phải dùng lệnh

chown -R apache:apache /var/www/html/domain.com

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…