Cấu hình Virtual Host trên Centos 6, 7

Để VPS chạy một lúc nhiều tên miền thì chắc chắn bạn cần phải thực hiện cấu hình Virtual Host trên Centos hôm nay Quachquynh.com chia sẻ cùng bạn từng bước để tạo Virtual Host với Apache Centos như thế nào nhé!

I/ Mở file httpd.conf

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm đoạn #NameVirtualHost *:80 bỏ dấu thăng # phía trước đi sẽ là NameVirtualHost *:80

Tiếp theo thêm đoạn code dưới vào cuối cùng

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]domain.com
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com
DocumentRoot /var/www/domain.com/
</VirtualHost>

II/ Thực hiện phân quyền cho các tên miền bằng lệnh

chown -R apache:apache /var/www/html/domain.com

Nếu bạn có 2 tên miền thì cần 2 khối lệnh như sau:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]domain.com
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com
DocumentRoot /var/www/domain.com/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]domain-2.com
ServerName domain-2.com
ServerAlias www.domain-2.com
DocumentRoot /var/www/domain-2.com/
</VirtualHost>

Sau khi thêm vào bạn nên nhớ dùng lệnh

service httpd restart

Để khởi động lại Apache

Lưu ý: Mỗi lần thêm một tên miền vào bắt buộc phải dùng lệnh

chown -R apache:apache /var/www/html/domain.com

Related Posts

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

Khai báo biến trong Python: Hướng dẫn cho người mới

Khai báo biến là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, và Python cũng không phải là ngoại…