Hướng dẫn cài đặt WordPress trên VPS Centos 6

Để cài đặt WordPress trên Centos thành công trước tiên chúng ta cần cài LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) hoặc LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP), trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn các bước thực hiện cài đặt một website chạy trên nền tảng WordPress với LAMP dịch vụ mình đang dùng hiện tại đó là VPS của DigitalOcean.

I/ Dùng phần mềm Putty để đăng nhập vào Linux

– Dùng lệnh cd /var/www/html

– Tải phiên bản WordPress mới nhất

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

– Tiếp theo giải nén

tar xzvf latest.tar.gz

II/ Đăng nhập vào MySQL dùng lệnh

mysql -u root -p

– Gõ lần lượt từng dòng lệnh dưới cứ mỗi lần nhấn Enter

CREATE DATABSE dulieu;
CREATE USER dulieu@localhost;
SET PASSWORD FOR dulieu@localhost= PASSWORD(“123456“);
GRANT ALL ON dulieu.* to ‘dulieu‘@localhost identified by ‘123456‘;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

– dulieu là tên database, user mình cũng lấy tên là dulieu luôn, mật khẩu bạn có thể cài đặt theo ý của mình

– Dùng lệnh bên dưới để kiểm tra database và user đã tồn tại hay chưa

show databases;
select user from mysql.user;

III/ Sao chép file mới từ file wp-config-sample.php thành wp-config.php

cp /var/www/html/wordpress/wp-config-sample.php /var/www/html/wordpress/wp-config.php

– Tiếp theo dùng lệnh dưới để mở file wp-config.php

vi /var/www/html/wordpress/wp-config.php

– Lần lượt thay thế database, user và mật khẩu đã đặt ở trên

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here‘);
/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘username_here‘);
/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here‘);

– Dùng lệnh ESC rồi gõ :wq! để lưu file lại

– Di chuyển file từ thư mục WordPress ra ngoài

mv -f /var/www/html/wordpress/* /var/www/html

– Dùng lệnh dưới để cài đặt WordPress (Nhớ thay IP bằng địa chỉ IP của bạn)

http://IP/wp-admin/install.php

Cuối cùng: cài đặt xong bạn phải thêm lệnh

chown -R apache:apache /var/www/html hoặc chown -R apache:apache /var/www/html/tenmien.com (Khi đã trở tên miền vào)

Trên đây là các bước hướng dẫn cài đặt WordPress trên VPS Centos của DigitalOcean bạn hãy lần lượt làm theo từng bước đã hướng dẫn nhé!

Lưu ý: trước khi cài bạn nên trỏ tên miền vào VPS trước đã nhé!

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…